بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ‌ها و افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها بر حوزه گندم، آرد و نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه‌ فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه‌ زابل

چکیده

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت‌های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت‌های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت‌های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می‌یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت‌ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه‌گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات