تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر نگرش مصرف‌کنندگان پنیر تولید شده با شیر طبیعی با تأکید بر تمایلات قیمت‌گرایی و کیفیت‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 دانشجو کارشناسی ارشد/دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

بسیاری از خانواده‌ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده‌است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مصرف‌کنندگان کیفیت‌گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف‌کنندگان قیمت‌گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف‌کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه‌ای اثر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه‌مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته‌اند. لذا پیشنهاد می‌گردد تا شرکت‌های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات