دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-226