آسیب شناسی بنگاههای کوچک و متوسط(SMEs) بخش کشاورزی در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران ،ایران

چکیده

چکیده در طی سالهای اخیر، نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و ارائه راهکارهای حمایتی و نظارتی علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید و صادرات ملی نیز کمک کرد. از اینرو در ایران نیز طرح گسترش بنگاههای زودبازده اقتصادی و کارآفرین، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی جدید در پاییز سال 1384 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. برای این منظور در  پژوهش حاضر، به آسیب‌شناسی بنگاههای کوچک و متوسط بخش کشاورزی واقع در استان کردستان پرداخته شده است. براساس مطالعات و بررسی‌های کتابخانه ای، بررسی‌های میدانی و مصاحبه با مسئولان بنگاههای کوچک و متوسط در استان کردستان، مهمترین مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، بنگاههای کوچک و متوسط استان کردستان به تعداد 6945 واحد در سال 1393 را شامل می‌شود. تعداد نمونه مورد بررسی 382 نفر بدست آمده است که براساس نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.در این مقاله با استفاده از آزمون‌های کای‌دو، کروسکال‌والیس و فریدمن به بررسی مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط بخش کشاورزی استان کردستان پرداخته شده است. نتایج نشان داد که بنگاههای کوچک و متوسط استان کردستان با آسیب‌ها و مشکلات متعددی مواجه می‌باشند. نتایج اولویت‌بندی آسیب‌ها و مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای تولید با میانگین 10/39 بیشترین اهمیت و نرخ بهره مناسب اعتبارات تولیدی با میانگین 4/71 دارای کمترین اهمیت می‌باشد. واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط، آسیب‌شناسی، استان کردستان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات