دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-224 
بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی