بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 فارق التحصیل اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در کشورهای در حال توسعه مسأله تأمین غذا به‌ویژه از طریق پروتئین حیوانی و گوشت مرغ یکی از مسائل اصلی جهت حفظ امنیت غذایی کشور می‌باشد. از طرفی حمل و نقل به عنوان مهمترین بخش از شبکه توزیع ،10 درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ را شامل می‌شود. اهمیت این مسأله در شهرهای بزرگ از جمله تهران ضرورت بررسی سیستم حمل ونقل را دوچندان می‌کند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران می‌باشد. برای این منظور 19 استان تأمین کننده مرغ زنده، 100 کشتارگاه، دو میدان عمده فروشی بهمن و پیروزی و 141 بازار سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در نظر گرفته شد. الگوسازی با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی خطی برای سال 1392 انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بکارگیری یک الگوی حمل و نقل بهینه از تولید تا کشتارگاه‌ها، کشتارگاه‌ها تا میادین و میادین تا بازارها، هزینه‌های حمل و نقل را به ترتیب 3/0، 8/9 و 2/25 درصد در هر ماه کاهش خواهد داد و در مجموع برای سال 1392 به ترتیب 94/211، 44/62 و 37/54 میلیارد ریال هزینه‌های حمل و نقل در هر مرحله کاهش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می‌شود که سازمان میادین شهرداری تهران با اجرای سیاست‌های تثبیتی- تشویقی شرایط موجود توزیع و عرضه را به سمت شرایط بهینه سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات