کاربرد الگو‌های رگرسیون ضربی در شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری از عملیات مدیریت تلفیقی آفات در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده

استفاده بی‌رویه ازسموم شیمیایی همواره آثار جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست وارد کرده است. چنین چالش‌هایی، اهمیت توسعه و اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را بیشترمی‌کند.در این راستا، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات IPM به کارگرفته شده توسط زارعین، می‌تواند گام مؤثری در جهت کاربرد وسیع مدیریت تلفیقی آفات باشد. از طرفی، چنین مطالعاتی راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در انتخاب سیاست‌های صحیح در زمینه عملیاتی‌کردن کشاورزی پایدار می‌باشد. برای این منظور، در مطالعه حاضر سعی شده است، عوامل مؤثر بر تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات به کارگرفته شده توسط زارعین استان خوزستان برای کاهش اثرات زیست‌محیطی مصرف سموم شیمیایی بررسی گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 180 زارع در استان خوزستان در سال 1393 جمع‌آوری شد. با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته از الگو‌های رگرسیون ضربی استفاده گردید. پارامتر پراکندگی الگو‌های توزیع دو جمله‌ای منفی نوع اول، دوم و حالت تعمیم یافته آن تقریبا برابر صفر و در الگوی پوآسن تعمیم یافته برابر با 45/0- بود. آماره در آزمون LRنیز به ترتیب در انواع الگو دوجمله‌ای منفی برابر صفر و در الگو پوآسن تعمیم یافته برابر 02/42 بود که نشان می‌دهدالگوی مورد بررسی پراکندگی کمتر از حد داشته و الگوی پوآسن تعمیم یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته الگوی ارجحتری است. براساس نتایج ضرایب برآوردی میزان تجربه، تحصیلات، سطح آگاهی و میزان مواجه با خطرات سموم شیمیایی تاثیر مثبت معنی‌داری و شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنی‌دار بر متغیر تعداد عملیات IPM دارد.براساس نتایج نسبت خطر، بیشترین اثر مربوط به سطح آگاهی با 115/1 و کمترین مربوط به شدت تراکم آفات 875/0 است.لذا تهیه پوستر و بازدید از مزارعی که اثرات سموم شمیمیایی را نشان می‌دهند، همچنین اتخاذ سیاست‌هایی برای تشویق زارعین در استفاده از مبارزه بیولوژیک و دیگر عملیات مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات