اثر تبلیغات بر تعادل بازارهای چندگانه فرآورده‌های لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

چکیده

تبلیغات به عنوان اساسی‌ترین روش ترغیب و تشویق افراد به مصرف کالا یا خدمات جدید و یا افزایش مصرف کالاها و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح است. شیر و فرآورده‌های لبنی به عنوان کالایی اساسی، از مهم‌ترین‌ کالاهای بهداشتی و سلامت‌بخش می‌باشند که همواره افزایش مصرف آن از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بویژه در ایران بوده است. در این مطالعه به بررسی اثر تبلیغات فرآورده‌های لبنی (شیر فرآوری‌شده و پنیر) بر عرضه و قیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولید‌کننده در سطح مزرعه پرداخته شده است. سپس به بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی فرآورده‌های لبنی به منظور ارتقای سطح مصرف شیر و افزایش مازاد تولید‌کنندگان شیرخام برای دوره 1389-1393 با استفاده از الگوی چندسطحی تعادل شده است. نتایج نشان داد که اثر تبلیغات شیر فرآوری‌شده بر عرضه شیرخام در سطح مزرعه مثبت است و کشش آن از 00876/0 تا 09244/0 در تغییر می‌کند. همچنین، نرخ بهینه تبلیغات شیر فرآوری‌شده دارای میانگینی از 78/3 تا 85/20 درصد می‌باشد. یعنی تولید‌کنندگان شیر فرآوری‌شده بین 4 تا 21 درصد از فروش شیر خود را بایستی صرف تبلیغات عمومی‌ شیر نمایند تا مازاد تولید‌کنندگان در سطح مزرعه حداکثر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات