ارزشگذاری خدمات و کارکردهای اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه منابع طبیعی،دانشگاه علوم طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

چکیده

جنگل‌ها علاوه بر تولید چوب، منافع زیستی محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می‌باشند. در این مقاله 13 مورد از خدمات اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری گردید. در این مطالعه روش‌های ارزشگذاری مستقیم بازار، انتقال منافع، روش‌های مبتنی بر هزینه و روش هزینه جایگزین به ترتیب جهت تعیین ارزش فرآورده‌های غیرچوبی، ارزش‌های تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب، خاک، تنظیم گاز و خاکزائی استفاده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در سال 1393، 64/2132 میلیارد ریال بوده است. در این مقاله ارزش‌ کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر سالانه به ترتیب معادل‌1620، 03/36، 70/297، 39/5 ، 057/0، 45/133 و 40 میلیارد ریال برآورد گردید. لذا کارکردهای حفاظت آب و تنظیم گاز به ترتیب با 96/75، 96/13 درصد، بیشترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده‌اند و کارکردهای خاکزایی با 25/0 درصد و کارکرد تولیدی با 0002/0 درصد کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را کسب نموده‌اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیست‌محیطی بیشتر از جنبه تولیدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات