بررسی اثرات زیست‌محیطی سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌های شیمیایی کشاورزی در شهرستان علی‌آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره‌برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب‌های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده‌های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده‌های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌‌های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده‌های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده‌های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می‌کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می‌کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می‌یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق‌های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


Agh, M., Joolaie, R., Keramatzadeh, A. & Shirani  Bidabadi, F. (2016) Determining the cropping pattern with emphesize on reducing fertilizer and water consumption policies in Mazandaran province (Case study: Behshahr county), Journal of Soil Management and Sustainable Production, 5(3): 247-259. (In Farsi).
Babania, S. & vakilpoor, M.  (2017) Environmental effects of chemical inputs price dumping on agricultural products, Journal of the Popularization of Science, 7(11): 75-83. (In Farsi).
Badiani, R. & Jessoe, K. (2018) Electricity Prices, Groundwater and Agriculture: The Environmental and Agricultural Impacts of Electricity Subsidies in India, Agricultural Productivity and Producer Behavior, National Bureau of Economic Research, Inc.
Barghi, H., Hassani Nejad, A. & Shayan, M. (2017) Evaluation of the effects of agricultural chemical pesticides on the environment of villages (Case study: villages of Zarrin Dasht city), Environmental hazards management, 4(3): 247-262. (In Farsi).
Bartelings, H., Aikaterini, K., van Meijl, H. & von Lampe, M. (2016) Estimating the impact of fertilizer support policies: A CGE approach, Presented at the 19th Annual Conference on Global Economic Analysis, Washington DC, USA.
Ghorbani, M., Yazdani, S. & Mirk Abad, Z. (2010) Introduction to Sustainable Agriculture (Economic Approach). Ferdowsi University of Mashhad Publications.
Keramatzadeh, A. 2010 Economic Analysis of Water Market in Agricultural sector (A Case Study in Downstream Lands of Shirindareh Dam of Bojnoord). Ph.D. Dissertation in agricultural economics, Tarbiat Modares University. (In Persian).
Keramatzadeh, A., Chizari, A. H. and Sharzehei, Gh. A. 2011.  Analysis the economic and social impacts of establishing water market in agricultural sector (A Case Study in Downstream Lands of Shirin Dareh Dam of Bojnoord, Iran). Economic Research. 48 (3): 107-128. (In Persian).
Liu, G. & Xie, H. (2018) Simulation of Regulation Policies for Fertilizer and Pesticide Reduction in Arable Land Based on Farmers’ Behavior—Using Jiangxi Province as an Example, Open Access Journal, 11(1): 1-22.
Mahpeykar, Z. (2012) Investigating the environmental effects of pricing policy for agricultural inputs (Case study: Chenaran city), Master Thesis in Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi).
Mosavi, N., Farajzadeh, Z. & Taheri, F. (2014) Investigating the economic and environmental consequences of eliminating subsidies for chemical fertilizers and pesticides using a general equilibrium analysis model, Agricultural Economics and Development, 22(88): 171-205. (In Farsi).
Nematollahi, Z. & yekani, A. (2015) Environmental effects of price increasing of energy carriers: Construction of Environmental Social Accounting Matrix for Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-47(1): 127-139. (In Farsi).
Pishbahar, E. and Khodabakhshi, S. (2015). Effects of agricultural inputs subsidy removal on cropping pattern in Tehran province. Iranian Agricultural Economics and Development Research, 46(3): 551-558. (In Farsi).
Rahman, A. & Zhang, D. (2018) Effects of Fertilizer Broadcasting on the Excessive Use of Inorganic Fertilizers and Environmental Sustainability, School of Sociology and Political Science, Shanghai University, China.
Shams, A., Vedadi, A. & Ahmadi, Z. (2015) Study of Farmers’ Attitude towards Sustainable Agriculture and Its Relation with Their Chemical Input Use in Asadabad Township, Iranian Agricultural Extension And Education Journal, 11(1): 197-210. (In Farsi).
Shiri, N., Savari, M. & Shabanali, H. (2012) Investigating and analyzing the effects of chemicals on the environment and human health, Second Conference on Environmental Planning and Management, University of Tehran. (In Farsi).
Williams, H. (2017) Agricultural Subsidies and the Environment, Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science, DOI: 10.1093/acrefore/9780199389414.013.310.
Zobydi, T. & Ajili, A. (2014) Agricultural effects on the environment, Second National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Mehr Arvand Higher Education Institute, Tehran. (In Farsi).