دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-129 
تأثیرنگرش به ریسک بر بهره وری کل عامل های تولید در زیر بخش زراعت

صفحه 83-111

10.22034/iaes.2020.138068.1793

قادر دشتی؛ فاطمه ثانی؛ جواد حسین‌زاد؛ ابوالفضل مجنونی هریس