آزاد سازی بازار گندم؛ یک توصیه علمی یا یک الزام سیاستی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست‌های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده‌است. در این راستا سیاست‌های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی‌گیری شده‌است که در این بین سیاست‌های قیمتی از سایر سیاست‌ها فراگیرتر بوده‌اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده‌است تا سیاست‌های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده‌است تا سیاست‌های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات