بررسی اقتصادی اثربخشی کود زیستی بر عملکرد و سودآوری در ذرت‌کاری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی کشاورزی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،شیراز،ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج

چکیده

کاربرد بی‌رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان‌ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری‌های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده‌های جدید دارای اهمیت می‌باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می‌تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه‌ها، بازده برنامه‌ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم‌ترین تیمار کودی، به‌کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه‌ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می‌کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه‌ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به‌کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه‌ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


Adewuyi, S.A., Phillip, B.B., Ayinde, I.A. and Akerele, D. (2010). Analysis of  profitability of fish farming in Ogun State, Nigeria, Journal of  Human Ecology, 31(3): 179-184.
 
 Alam, S. and Kumar Seth, R. (2012). Comparative study on effect of chemical and bio-fertilizer on growth, development and yield production of paddy crop (Oryza sativa). International Journal of Science and Research, 3 (9): 411-414.  
 
 Amany, S. Al-Erwy, A.S., Al-Toukhy, A. and Bafeel, S.O. (2016). Effect of chemical, organic and bio fertilizers on germination, growth and yield of wheat (Triticum aestivum. L) plant irrigated with sea water, Agriculture and Biology Journal of North America, 7 (3): 121-133.
 
Arab Seifi, M., Omidi Najafabadi, M. and Poor Saeed, A. (2018). Barriers to the use of biological fertilizers from the perspective of farmers in Ilam province, a case study: Shirvan Chardavol city, Quarterly Journal of Agricultural Extension and Education Research, 11 (2), 1-8. (In Farsi)
 
 Eidizadeh, Kh., Mahdavi Damghani, A. م. Sabahi, H. and Sufizadeh, S. (2010). Effects of biological fertilizer application in combination with chemical fertilizer on the growth of corn (Zea mays L.) in Shushtar, Journal of Agricultural Ecology, 2 (2): 292-301. (In Farsi)
 
 Eidizadeh, Kh., Mahdavi Damghani, A. M., Ebrahimpour, F. and Sabahi, H. (2011). Effects of amount and method of application of biofertilizers in combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize, Journal of Crop Production, 4 (3): 21-35. (In Farsi)
 
Farzaneh, B., Mohammadi, H. and predictor, s. (2011). Investigating the effect of combine application on production productivity in wheat cultivation: a case study of Fars province. Journal of Research and Construction (Agriculture), 91: 79-87. (In Farsi)
 
 Gholami, H., Ghasemi, J. and Sokhtanlu, M. (2018). Promoting biofertilizers in order to protect the environment: challenges and solutions, the third national conference on protection of natural resources and the environment with a focus on watershed management, Mohaghegh Ardabili University. (In Farsi)
 
 Gryndler, M., J. Larsen, H. Hrselova, V. Rezacova, H. Gryndlerova and J. Kubat. (2006). Organic and mineral fertilization, respectively, increase and decrease the development of external mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in a long-term field experiment. Mycorrhiza, 16: 159-166.
 
 Hassanpour, B. (2015). Simple Farm Accounting and Agricultural Management in Small Farms, Extension-Technical Issue of the AREEO, Registration Number: 47545, dated 26 July 2015, 22 p. (In Farsi)
 
 Javanmard, A., Mostafavi, S.H., Khezri, A. and Mohammadi, S. (2015). Improving the accumulation of high and low nutrient requirements in corn with the use of chemical and zinc, Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 25 (2): 27-43. (In Farsi)
 
 Jahan, M., Kouchaki, A., Ghorbani, R., Rajali, F., Ariai, M. and Ebrahimi, A. (2009). The effect of biofertilizer application on some agroecological properties of corn in common and ecological cropping systems. Iranian Journal of Crop Research, 7 (2): 390-375. (In Farsi)
 
 Jafari, F. (2014). A Review of the Role of Biological Fertilizers in Organic Agriculture, Proceedings of the Third National Congress of Organic and Conventional Agriculture. Mohaghegh Ardabili University, 29-30 August 2014. (In Farsi)
 
Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Province Management and Planning Organization. (2017), Statistical Yearbook of Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Province 2016. Deputy of Planning and Employment, Bureau of Statistics and Information, 735 p. (In Farsi)
 
 Kumar, MS., Reddy, GC., Phogat, M. and Korav, S. (2018) Role of bio-fertilizers towards sustainable agricultural development: A review, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(6): 1915-1921.
 
 Ministry of Agriculture. (2018). Agricultural Statistics of 2017: Volume II, Deputy of Planning and Economy. Information and Communication Technology Center. 201 p. (In Farsi)
 
 Mohamed B.H. Mazen, M.B.H., Ramadan, T., Nafady, N.A., Zaghlol, A., and Hasan, S.H.A. (2018). Comparative study on the effect of chemical fertilizers, bio-fertilizers and arbuscular mycorrhizal fungi on maize growth, Biological Forum-An International Journal, 10 (1): 182-194.
 
 Olorunsanya, E.O. and Akinyemi, O.O. (2004). Gross margin analysis of maize-based cropping systems in Oyo state, Nigeria, International Journal of Agriculture and Rural Development, 5: 129-133.
 
 Probst, B., Schuler, C. and Joergensen, R.G. (2007). Vineyard soils under organic and conventional managementmicrobial biomass and activity indices and their relation to soil chemical properties. Biology and Fertility of Soils, 44: 443-450.
 
 Soltani, Gh. (2012). Engineering Economics. Shiraz University Press. 275p. (In Farsi)
 
 Yazdani, M., Bahmanyar, M.A., Pirdashti, H., and Esmaili, M.A. (2009). Effect of phosphate solubilization microorganisms and plant growth promoting rhizobacteria on yield and yield components of corn. International, Journal of Biological and Life Sciences 1: 2-7.
 
 Zahedi, H. Ismailpour Niazi, S. (2017). Effects of application and method of application of biochemical fertilizers on yield and yield components of corn, Journal of Agricultural Applied Research, 30 (4): 1-12. (In Farsi)