بررسی اثرگذاری های فراگیری ویروس کرونا بر اقتصادکشاورزی و ارزیابی پیامدهای آن در صنعت مرغداری گوشتی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

فراگیری ویروس کووید 19 همه جهان و همه بخش های اقتصادی را درگیر کرده است. بخش کشاورزی نیز از ابعاد مختلف تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. صنعت مرغداری گوشتی بزرگترین صنعت استان کردستان است که از جهت های گوناگون مانند تامین نهاده ها، تغییر پذیری های عرضه و تقاضا تحت تاثیر این فراگیری قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی، ارزیابی و مقایسه تولید، عملکرد و کارایی اقتصادی مزرعه های پروش مرغ گوشتی پیش و پس از فراگیری کرونا در شهرستان سنندج استان کردستان بود. داده های لازم از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمد. داده های گردآوری شده مربوط به دو دوره پرورش در پاییز 1398 پیش از فراگیری و در پاییز 1399 پس از فراگیری می باشند. معیارهای کارایی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی محاسبه و تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون t زوجی میانگین ها مقایسه شد. یافته ها نشان داد در دوره پس از فراگیری، نسبت به دوره پیش از شیوع ویروس کووید 19، میزان جوجه ریزی مزرعه ها تفاوت قابل توجهی نداشت؛ در مزرعه های کوچک و متوسط کاهش اندکی در تولید مشاهده شد؛ با اینحال مزرعه های بزرگ افزایش تولید داشتند. در همین حال، سن کشتار و ضریب تبدیل دان به گوشت افزایش نشان دادند. همچنین، فراگیری بر کارایی فنی مزرعه ها تاثیر معنی داری نداشته است، اما کارایی تخصیصی و اقتصادی را به نحو معنی داری تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش این کارایی ها شده است. از این رو، به عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت دارد مالکان و مدیران فنی مزرعه های مرغ گوشتی در چنین شرایط بحرانی توجه ویژه ای به مسئله های مدیریتی و اقتصادی از طریق زمان بندی فعالیت ها داشته باشند به گونه ای که تا حد امکان از گسترش پیامدهای این آسیب بکاهند.

کلیدواژه‌ها


Baldwin, R. and Weder di Mauro. B. 2020. Economics in the Time of COVID-19. Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, EC1V 0DX,UK.
Banker, R., Charnes, A. and Cooper, W. (1984). “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis.” Management Science 30(9): 1078-1092.
International Monetary Fund; economic impact of covid-19; Retrieved 31 March 2020, from: (https://www.imf.org/en/Search #q= economic %20impact %20 of %20 covid-19&sort=relevancy)
Kurdistan Agricultural Jihad Organization. (2021) Unpublished Reports& Statistics on Broiler Production. (In Farsi)
Payendeh, Z., and Khair-Alipour, K., and Karimi, M. (2016). Evaluation of the efficiency of broiler frams by data envelopment analysis method, Case study of Isfahan province. Iranian Biosystem Engineering (Iranian Agricultural Sciences), 47 (3), 577-585. From: (https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx? id=300150). (In Farsi)
Rezaee, A. and Esmaeilzadeh, A. 2019. Application of Data Envelopment Analysis to Evaluation Energy Efficiency in Broiler Production Farms (Case Study: Maku Free Zone.( Animal Science Journal. 30 (117): 27-40. (In Farsi)
Research Center of Islamic Consultative Assembly. (2020) Investigation of economic effects of Coronavirus outbreak on Iran's agricultural sector. No. 27 publications series of the Deputy of Infrastructure Research and Production Affairs. (In Farsi)
Shahbazi, A. and Javanbahkt, A. 2019. Investigation of production structure of broiler farms in Masjed Soleiman township. Animal Science (Agricultural Science), 29 (2), 15-29. From: (https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx? id=542051). (In Farsi)
Todsadee, A., Kameyama, H., Ngamsomsuk, K., and Yamauchi, K.2012.  Technical Efficiency of broiler farms in Thailand: Data Envelopment Analysis (DEA) approach. International Proceedings of Economics Development and Research. 50 (8): 34-39.
UNCTAD. (2021) COVID-19 implications for commercial contracts: Carriage of goods by sea and related cargo claims (UNCTAD/DTL/TLB/INF/2021/1), 02 Mar 2021. From: (https://unctad.org/system/files/official-document /dtltlbinf 2021d1 en.pdf)
World Economic Forum (2020); Strategic Intelligence: COVID-19. From: ( https:// intelligence.weforum.org)