نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه فعالیت های کشاورزی در استان گلستان از دید کشاورزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

توسعه گردشگری کشاورزی می‌تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه‌گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه‌گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش‌ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین‌حال نتایج نشان می‌دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می‌تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می‌تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل­های مؤثر بر ارتباط هم‌افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم‌افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست‌گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل­های بنیادینی که می‌تواند سبب افزایش احتمال هم‌افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

کلیدواژه‌ها


Bowen, Richard L., Linda J. Cox, and Morton Fox.,(1991), The Interface between Tourism and Agriculture, Journal of Tourism Studies, 2:43-54.
Fakhimzadeh, H. Khatibi, M) 2015) Agritourism, a new horizon in the development of tourism and agriculture. Javid Alam Publications, Tehran. (In Farsi).
Fox, M., Cox, L. J. (1992). Linkages between agriculture and tourism. In: M.A. Khan, M.D. Olsen, T. Var, (Eds.), VNR’S encyclopedia of hospitality and tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
ghadami, M., salehi, S. (2012). Investigation of factors influencing the formation of conflicting relationship between agriculture and tourism sectors (Case study: Nowshahr and Chalous counties). Tourism Management Studies, 7(17), 173-203. (In Farsi).
Heydari, Z., Badri, S., Salmani, M. (2016). The Attitude of Local Community towards the Perceived Risks of Agri-tourism Development (Case Study: The City of Tonekabon). Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 8-32. (In Farsi).
Javan, J. and Saghaei, M. (2004) The Role of Rural Tourism in Regional Development with Emphasis on Rural Management, Journal of Geography and Regional Development. 2, 124-109.
Kreag, G. (2001). The impacts of tourism. Minneapolis. MN: University of Minnesota. north American office.
Latimer, Hugh. (1985). Developing Island Economies Tourism v. Agriculture. Tourism Management 6, 32-42.
Rezvani, M., and Najjarzadeh, M. and Torabi, Z. (2017). Challenges and Debates of Agritourism Development A Case Study of Shahrud Rural Area. Tourism Management Studies, 11(36), 61-84. doi: 10.22054/tms.2017.7254. (In Farsi).
Saxena, G., Clark, G., Oliver, T., & Ilbery, B. (2007). Conceptualizing integrated rural tourism. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 9(4), 347-370.
Schaneman, A (2010) Nebreska’s guide to agritourism & Ecotourism development. The Nebreska Department of Economic Development, Division of Travel and Tourism, Lincoln, NE.
Sznajder, M. , Przezborska, M. , & Scrimgeor,F. (2009). Agritourism ,USA, CABI
Turner, Ch. L. (2014). Planning an Agritourism Event in Southern Illinois: A Case Study of the Neighborhood Co-Op Grocery Fall Farm Crawl, A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the asters of Science Degree, Department of Geography and Environmental Resources in the Graduate School Southern llinois University Carbondale.