بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده‌های آن وکاربرد مدل‌های سیستمی در برآوردتقاضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گروه اقتصاد کشاورزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهرضا

چکیده

زنجیره تأمین شیر و فرآورده‌های آن ، یکی ازمهم‌ترین زنجیره‌های محصولات کشاورزی می‌باشد. دراین مطالعه سعی شده است ابتدا با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1394-1374 و سیستم تقاضای تقریبا" ایده‌آل به تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری در شهرستان کرمان وسپس با استفاده از روش میانگین متحرک به بررسی یکی از پدیده‌های مهم در زنجیره‌های تأمین، به نام اثر شلاق چرمی گاوی پرداخته شود.یکی ازمهم‌ترین علل ایجاد این اثر، عدم اطلاع دقیق و به‌موقع از مقدار تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمان‌های انتظار می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین محصولات پگاه کرمان وجود دارد.لذا، اگر عاملان زنجیره ، باتوجه به کشش‌های مختلف محصولات ، تقاضای محصولات را در مقابل تغییرات قیمت ، درست پیش‌بینی کنند ، این امر منجر به هدفمندشدن برنامه‌های تولید محصولات و کارایی هرچه بیشتر این زنجیره می‌شود.

کلیدواژه‌ها