دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-184 
برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل

صفحه 135-155

10.22034/iaes.2017.26146

علیرضا دانشی؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه مقصود؛ مصطفی پناهی