پراکنش مکانی ناامنی غذایی در منطقه‌های شهری و روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصادکشاوزی ،دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصادکشاوزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه‌ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه‌های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری‌های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه‌گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه‌های شهری و روستایی استان‌های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه‌های مختلف استان‌ها با توجه به این شاخص‌‌‌ها رتبه‌‌بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص‌های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه‌های شهری بالاتر از منطقه‌های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه‌های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم‌ها برای منطقه‌های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می‌باشند. همچنین نتایج  نشان می‌دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می‌کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست‌های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به‌ویژه استان‌هایی که در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد‌آوری اطلاعات دوره‌ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان‌ها و گزارش به مسئولان مربوطه می‌تواند آنان را در برنامه‌ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


Abebaw, D., Yibeltal, F., and Belay, K., (2010), The impact of a food security program on household food consumption in Northwestern Ethiopia: A matching estimator approach, Food Policy 35 (2010) 286–293.
Akbari, MR., Pish Bahar., E and Dashti, Q. (2020). Identifying the factors affecting food insecurity in rural Iran: Application of generalized sequential logit model. Iranian Journal of Applied Economic Studies. 9 (35). 91-125. (In Farsi)
Akbarpour, Maryam., Mahdavi Damghani, A., Dehim Fard, R. and Veisi, Hadi (2017). The role of milk, fruit and vegetable consumption patterns on food security. Volume 16, Number 6, 726-733. (In Farsi)
Álvares, L., & Amaral, T. F. (2014). Food insecurity and associated factors in the Portuguese population Food and Nutrition Bulletin, 35(4), 395S402.
Azami, M., Hashemi Amin, N. and Soroush Mehr, H (2017). Assessing food insecurity in rural households and the factors affecting it in Khuzestan province: a case study of Bostan rural district. Rural and Development Quarterly, Volume 20, Number 4, 73-94. (In Farsi)
Cheema, A. R., & Abbas, Z. (2016). DETERMINANTS OF FOOD INSECURITY IN PAKISTAN: Evidence from PSLM 2010-11. Pakistan Journal of Applied Economics, Vol.26 No.2, (183-213).
Cook, J., & Frank, D. (2008). Food security, poverty, and human development in the United States. Annals of the new York Academy of Sciences, 1136(1), 193.
Endris, N., Asefa, H., & Dube, L. (2017). Prevalence of malnutrition and associated factors among children in rural Ethiopia. BioMed Research International, 2017, 1– 6.
Erinle, K. O., Ogwu, M. C., Evivie, S. E., Zaheer, M. S., Ogunyemi, S. O., & Adeniran, S. O. (2021). Impacts of COVID-19 on agriculture and food security in developing countries: potential mitigation strategies. South Asia, 30, 13.
FAO (2001). Handbook for defining and setting up a food security information and early warning systein (FSIEWS). New York: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Feleke, A., & Bogale, A. (2009). Determinants and Dimensions of household food insecurity in Dire Dawa Town, Ethiopia. East African Journal of Sciences, 3(2).
Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2012). The State of Food Insecurity in the World, 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Gazuma, E. G., & Astatike, A. A. (2019). Socioeconomic Determinants of Food Insecurity Among Rural Households in Wolaita Zone, Southern Ethiopia. Economics, 8(2), 55-61.
Gebre, G.G. (2012), "Determinants of Food Insecurity among Households in Addis Ababa City, Ethiopia," Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 10 No. 2, pp. 159-173.
Hoddinott, J. (2001). Methods for rural development projects. Food Security in Practice. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C..
Hoddinott, J., and Y. Yohannes, (2002). “Dietary diversity as a food security indicator”. Food and Nutrition Technical Assistance, Academy for Educational Development. Washington, D.C.
Jafari Thani, M. and Bakhshudeh, M (2008). Investigating the Spatial Distribution of Poverty and Food Insecurity of Urban and Rural Households by Province in Iran. Volume 16 Number 61, 103-123. (In Farsi)
Kashif, M., Awang, Z., Walsh, J. and Altaf, U. (2015). I’m loving it but hating US: understanding consumer emotions and perceived service quality of US fast food brands. British Food Journal, 117(9): 2344-2360.
Kian, F., Farhadian, H. and Choobchian, Sh. (2016) Investigating the food security of urban households in Alborz province. Iranian Journal of Food Science and Technology. 13 (55): 167-179. (In Farsi)
Kimiagar, M. and Bajan, M. (2005). Poverty and malnutrition in Iran. Social Welfare Quarterly, Fifth Year, No.18: 91-112. (In Farsi)
Koohi, K. (2014). Food insecurity and social capital. Bioethics Quarterly, Fourth Year, No.11: 161-192. (In Farsi)
Mannaf, M., & Uddin, M. T. (2012). Socioeconomic factors influencing food security status of miaze growing households in selected areas of Bogra district. Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 35(454-2016-36355), 177-187.
Migotto, M., Davis, B., Carletto, G., and Beegle, K., (2005), Measuring Food Security Using Respondents’ Perception of Food Consumption Adequacy, ESA Working Paper No. 05-10, September 2005.
Mitiku, A., Fufa, B., & Tadese, B. (2012). Empirical analysis of the determinants of rural household’s food security in Southern Ethiopia: The case of Shashemene District. Basic Research Journal of Agricultural Science and Review, 1(6), 132-138.
Mohammadzadeh, A Dorosti Motlagh, AR. and Ashraqian MR. (2010). The relationship between food security and socio-economic factors and adolescent weight status. Iranian Nutrition Sciences and Food Industry. 5 (1): 55-62. (In Farsi)
Morris, L. M., Smith, S., Davis, J., & Null, D. B. (2016). The prevalence of food security and insecurity among Illinois university students. Journal of Nutrition Education and Behavior, 48(6), 376-382.
Najafi, B. and Shushtarian, A. (2004). Targeting Subsidies and Eliminating Food Insecurity: A Case Study of Arsanjan, Business Research Journal, Volume 8, Number 31, 127-151. (In Farsi)
Nuru, N. Y., & Gereziher, H. Y. (2020). Analysis of Urban Households’ Food Insecurity in Eastern Zone of Tigray Regional State, Ethiopia. Daagu International Journal of Basic & Applied Research-DIJBAR. Volume2, Issue-1, pp (75-88) Corresponding Author: Naser Yenus Nuru Email: nyenus23@ gmail. com Received, 22(03).
Pakravan, MR., Hosseini, Seyed S,. Salami, H. and Yazdani S. (2015). Identifying the factors affecting food security of urban and rural households in Iran. Iranian Agricultural Economics and Development Research. 46 (3). 395-408. (In Farsi)
Purtaheri, M.,Talebi, H. and Rokanuddin Eftekhari, A. (2011). Analysis of Economic and Social Factors Affecting Rural Poverty Reduction with Emphasis on Food Poverty: Khalajistan Section of Qom Province, Quarterly Journal of Teacher of Humanities (Spatial Planning and Planning), 2 (15), 61-80. (In Farsi)
Ramesh, T., Dorosti Motlagh, AR. And Abdollahi, M. (2009). Prevalence of food insecurity in households in Shiraz and the relationship between some socio-economic and demographic factors in 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Industry, 4 (4): 53-64. (In Farsi)
Rossi, M., Ferre, Z., Curutchet, M. R., Giménez, A., & Ares, G. (2017).Influence of sociodemographic characteristics on different dimensions of household food insecurity in Montevideo, Uruguay. Public health Nutrition. 2014). 620-629.
Salarkia, N., Abdollahi, M., Amini, M. and Neyestani, T.R. (2014). An adapted Household Food Insecurity Access Scale is a valid tool as a proxy measure of food access for use in urban Iran. Food Security, 6(2): 275-282.
Skoufias, E. (2001), Changes in regional inequality and social welfare in Indonesia from 1996 to 1999, In Journal of International Development Volume 13, Issue 1, Pages 73 – 91.
Smith, M. D., & Meade, B. (2019). Who Are the World’s Food Insecure? Identifying the Risk Factors of Food Insecurity Around the World. Amber Waves: The Economics of Food, Farming, Natural Resources, and Rural America, 2019(1490-2020-721).
Stephens, E. C., Jones, A. D., & Parsons, D. (2018). Agricultural systems research and global food security in the 21st century: An overview and roadmap for future opportunities. Agricultural Systems, 163, 1-6.
Sustainable Development Goals (2016). Javaherian, Z., Vahdati, Seyed AF., Rahmati, A. and Zamani L; Commissioned by the Environmental Protection Agency, Office of Sustainable Development and Environmental Economics. (In Farsi)
UNICEF. (2020); Micronutrient Initiative. Vitamin and Mineral Deficiency: A Global Progress Report. Available online: https://www.unicef.org/media/files/vmd.pdf (accessed on 2 December 2020).
Welderufael, M. (2014). Determinants of households vulnerability to food insecurity in Ethiopia: econometric analysis of rural and urban households. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(24), 70-79.
World Bank. (2021). https://data.worldbank.org/