بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.
 
Email: amnejad88@gmail.com

کلیدواژه‌ها


Akbari, N., Ranjkesh, M.2003. Total Factor Productivity Growth In Iran Agriculture Sector For 1966-1996. Agricultural Economics and Development. 42,42(4):117-142.(In Farsi)
Baumol, W. 1986. Productivity growth, convergence, and welfare: What the long run data show? American economic Review, 76:72-85.
 Berger, A.N. 1993. Distribution free estimates of efficiency in the U.S. banking industry and tests of the standard distribution assumptions. Journal of Productivity Analysis, 4:261-292.
 Bernard, A.B. and C.I. Jones.1986. Technology and convergence. The Economic Journal, 106: 1037-1044.
 Bottomley, G. and S. Thritle.1992. Total factor productivity of agricultural sector of Britain, 1987-90. American Journal of Agricultural Economics, 42(3): 112-128.
Caves, D.W., Christensen, L.R.  and W.E. Diewert. 1982. Multilateral comparison of output, input and productivity using superlative index numbers. Economic Journal, 95(365):73-86.
Caves, D.W., Christensen, L.R.  and W.E. Diewert. 1982.The economic theory of index numbers and the measurement of input, output and productivity. Econometrica, 50(6):1393-1414.
Dashti, Q., Yazdani,S.1996. Productivity and Optimal Allocative of Production Resources in Iran Poultry Industry. The First Iran Agricultural Economics Conference The Proceeding. (In Farsi)
Deaton, A.1979. The distance function and consumer behavior with applications to index numbers and optimal taxation. Review of Economic Studies, 46:391-405. 
Denison, E. F.1972. Classification of sources of growth . Review of Income and Wealth, 18:1-25.
Denison, E.F. 1974. Accounting for United States economic growth,1929-1969. The Brooking Institution , Washington, D. C.
Diewert, W. E.1992.Fischer ideal output, input and productivity indices revised. The Journal of  Productivity Analysis,3:211-48.
Dollar, D. and E.N. Wolff. 1994.Capital intensity and TFP convergence by industry in manufacturing, 1963-85, in : W.J. Baumol , R.R. Nelson and E.N. Wolff,eds.,Convergence of Productivity, Cross National Studies and Historical Evidence. Oxford University Press,Oxford.
Färe, R., Grosskoff, S. and M. Norris .1997. Productivity growth, technical progress and efficiency change in industrialised countries: Reply. American  Economic Review, 87(5):1040-1043.
Färe, R., Grosskoff, S., Lindgren, B. and P. Roos. 1992. Productiviity changes in Swedish pharmacies 1980-89: An nonparametric Malmquist Approach. The Journal of Productivity Analysis, 3(3):85-101.
Färe, R., Grosskoff, S., Lindgren, B. and P. Roos.1992. Productiviity changes in Swedish Pharmacies 1980-89: A nonparametric Malmquist Approach. The Journal of  Productivity Analysis, 3(3):85-101.
Färe, R., Grosskoff, S., Lindgren, B. and P. Roos.1994. Productivity development in Swedish hospital : A Malmquist output index approach, in: A. Charnes, W.W. Cooper, A.Y. Lewin and L.M. Seiford,EDS., Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications.Kluwer Academic Publishers , Boston.
Färe, R., Grosskoff, S., Norris, M. and Z. Zhongyang. 1994.Productivity growth, technical progress and efficiency change in industrialised countries. American  Economic Review, 84:66-83.
Farrell, M.J. 1957. The measurement of  productive efficiency. Journal of Royal Statistics Society, Series A, 120: 253-281.
Felipe, J. 1997. Total factor productivity growth in East Asia: A survey. EDRC Report Center,No.65.
Fisher, I. 1922. The making of index number .Houghton Mifflin, Boston.
 Fu, X. 2004. Exports, technical progress and productivity growth in Chinese manufacturing industries. Cambridge, Centre for Business Research University of Cambridge.
Fulginiti, L.E. and R.K. Perrin. 1996.Technological change: Rediscovering the engine of  productivitygrowth in China’s rural economy. Journal of Development Economics, 25:125-136.
Ghorbani, M. 1997. Insurance Effect on Wheat Factor Productivity ( Case Study: Mazandaran Province). Agticultural Economics and Development. 20:73092. (In Farsi)
Ghorbani, M., Hoseini, S. 2005. Total Bio-Factor Productivity Growth and Technical Progress and Efficiency Change in Dried Wheat Farming. 5th Iran Agricultural Economics Proceeding. (In Farsi)
Heidari, Kh. 1999. Wheat Total Factor Productivity In Markazi Province. Agricultural Economics and Development. 28(2):137-57. (In Farsi)
Hulten, C.H.R. 2000. Total factor productivity: A short biography. BBER Working Paper,No.7471.Department of  Economics, New York University. 
Iran Agricultural Insurance Fund. The Performance Report in 2010. (In Farsi)
Iran Animal Science Research Institute. The Performance Report in 2000. (In Farsi)
Kalirajan, K.P., Obwona, M.B. and S. Zhao. 1996. A decomposition of total factor productivity growth: The case of Chinese agricultural growth before and after reforms. American Journal of Agricultural Economics, 70 (2): 331-338.
Karadg, M., Onder, A.O. and E. Deliktas. 2004. TFP change in the Turkish manufacturing industries in the selected province:1990-98.Izmir,Ege University.
Kazem-nejad, M., Koopahi, M. 1996. The Measurement of Tea Factor Productivity by Using Production Function. Agricultural Economics and Development 14:43-59. (In Farsi)
Kendrick, J.W. 1973. Post war productivity trends in the United States, 1948-1969. National Bureau of Economic Research, New York.
Koopahi, M. Darban-Astaneh, A. 2001. Analysis of Effective Factors on Iran Rural SMEs. Agricultural Economics and Development. 33:97-118. (In Farsi)
Lucas, R.1988. On the mechanics of economic development. Journal of Money and Economics, 22(1): 3-42.
Malmquist, S.1953. Index numbers and indifference curves. Trabajos de Estadistica, 4:209-242.
Mao, W. and W.W. Koo.1997. Productivity growth , technological progress and efficiency change in Chinese agriculture after rural economic reforms:A DEA approach. China Econ. Rev, 8(2):157-74.
Mehrabani-Yeganeh, H. 2006. Poultry Industry in Iran: Past, Now and Future. Paper Presented in Poultry Symposium. (In Farsi)
Mehrabi-Boshrabadi, H and Mousanejad, M. 1996. Pistachio Factor Productivity Analysis in Rafsanjan Township. The First Agricultural Economics Conference Proceeding. (In Farsi)
Mehregan, N. 1998. An Approach for Productivity Measurement. ( Case- Study : Investment in Agriculture ). Agricultural Economics and Development. 22:39-46. (In Farsi)
Mojaverian, M. 2003. Malmquist Factor Productivity Index Measurement for Strategic crops for 1980-1999. (In Farsi)
Mukherjee, A.N. and Y. Kouroda.2003. Productivity growth in Indian agriculture: Is there evidence of convergence across states?Agricultural Economics, 29:43-53.
Murillo – Zamorano, L.R. 2003.Total factor productivity growth, technical efficiency change and energy input: An international frontier analysis.Heslington, University of York.
Murillo – Zamorano, L.R. and J.A. Vega – Carvera. 2001. The use of parametric and nonparametric frontier methods to measure the productive efficiency in the industrial sector: A Comparative analysis. International Journal of Productivity Economics, 69:265- 275.
Nadiri, I. 1979. Some approaches to the theory and measurement of total factor productivity : A survey. New York University, National Bureau of Economic Research.
Nishimizu, M. and  J.M. Page.1982. Total factor productivity growth, technological progress and technical efficiency change: Dimensions of productivity change in Yugoslavia,1967-1978. Economic Journal, 92:920-936.
OECD. 2001. Measuring productivity.OECD Manual . Measurment of aggregate and industry level productivity growth, Paris.
Ray, S.C. and E. Desli .1997. Productivitiy growth, technical progress, and efficiency change in industrialised countries: Comment. American Economic Review, 87(5):1033-1039.
Romer, P.M. 1989. Capital accumulation in the theory of long run growth , in : R.J. Barro , eds.,Modern Business Cycle Theory. Cambridge: Harvard University Press.
Romer, P.M.1986. Increasing returns and long run growth. Journal of Political Economics, 94(5): 1002-1057.
Rosegrant, W. and E. Evenson.1992.Agricultural productivity and sources growth in South Asia. American Journal of Agricultural Economics, 45:757-61.
Salami, H., Ghahremanzadeh, M., Hoseini, S. and Yazdani, S.2008. Income Insurance Solution For Risk Production Control and Price Fluctuations in Iran Poultry Industry. Agricultural Economics.4:1-30. (In Farsi)
Seiford, L.M. and R.M. Thrall. 1990. Recent development in DEA: The mathematical programming approach to frontier analysis. Journal of Econometrics, 46:7-38.
Seyyedan,M.2003. Factor Productivity Analysis in Sugar-beet Production(case study: Hamedan Province). Agricultural Economics and Development.37:107-32.(In Farsi)
Shephard, R.W. 1970. Theory of cost and production function. Princeton University Press,Princeton.
Shing, C. 1995. Productivity growth , technical progress and efficiency change in Chinese agriculture. Journal of  Competitive Economics, 21:207-229.
Solow, R.M.1957.Technical change and the aggregate production function. Review of Economic and Statistics, 39: 312-20.
Soriano, F.A., Rao, D.S.P. and T. Coelli. 2003. On the aggregation of total factor productivity measures. [On line] available on: http:/www.uq.edu.au/economics/cepa.htm.
Tauer, L. W.1998. Productivity of New York dairy farms measured by nonparametric Malmquist indices. Journal of  Agricultural Economics, 49:234-49.
Umetsu, C., Lekprichakul, T. and U. Chakravorty. 2003. Efficiency and technical change in the Philippine rice sector: A Malmquist total factor productivity analysis. American Journal of Agricultural Economics, 85(4):943-63.
Yazdane, S and Doorandish, A. 1993. Rise Factor Productivity Comparison in Major Regions: Using Tornquist-Theil Index. Sciences and Agri Industries.1:3-12. (In Farsi)