رشد بخش کشاورزی و میل نهایی به تجارت محصولات منتخب کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور،گروه اقتصاد کشاورزی، تهران،ایران

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران،گروه اقتصاد کشاورزی،تهران،ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست‌‌های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می‌شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست‌های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست‌های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه‌های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه‌های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابریشمی، ح. مهرآرا، م. و تمدن نژاد، ع. (1388) بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته. مجله دانش و توسعه. سال شانزدهم، (26): 62-44.
حفار اردستانی، م. (1380) بررسی رابطه همگرایی و علیت متقابل بین صادرات و رشد .........اقتصادی بخش کشاورزی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی. دانشکده  .........کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
خلیلی ملکشاه، س. و قهرمان زاده، م. (1395) بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش   .........کشاورزی ایران: کاربرد الگوی‌ خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گراف‌های ........غیرچرخشی سودار (DAG) . فصلنامه اقتصاد کشاورزی. جلد10، (4): 99-81.
راسخ جهرمی، ع. و عابدی، ف. (1390) بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه .......اقتصادی سال‌های 88- 1355. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. سال اول، (2): 111- 95.
شاکری، ع. و مالکی، ا. (1389) آزمون رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران. سال هجدهم، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. (56): 26- 5.
کرباسی، ع. و پیری، م. (1388) بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی). مجله دانش و توسعه. سال شانزدهم، (27): 160- 146.
مرادی، م. ع. و مهدی زاده، م. (1384) تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران. مجله اقتصاد و تجارت نوین. سال اول، ( 3): 72- 38.
مهدوی، ا. و جوادی، ش. (1384) آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. سال پنجم، (4): 19- 1.
 
Awokuse, T. O.(2003) Is the export-led growth hypothesis valid for Canada?.  ......Canadian Journal of Economics, 36: 126-136.
Balassa, B., (1978) Exports and Economic Growth, Journal of Development Economic, Vol.34, pp.189-191.
Bhagwati, J.(1958). Immiserizing  Growth: A Geometrical Note. Review of Economic Studies,(25):21-205.
Chacholiades, M.(1978) International trade theory and policy. Georgia State University.chap12, pp.314-338.
Chen, P. and Gupta, R. (2006). An Investigation of Openness and Economic Growth Using Panel Estimation.University of Pretoria.
Corden, W. M. (1956). Economic Expension and International Trade: A          Geomtric Approach. Oxford  Economic Paper, 8: 223-228.
Feder, G. (1982) On Exports and Economic Growth. Journal of  Development  Economics, 12:59- 73.
Gilbert, N.A., Linyong, S.G. and Divine, G.M. (2013) Impact of agricultural export on economic growth in Cameroon: Case of Banana, Coffee and Cocoa. International Journal of Business and Management Review, 1(1): 44-71
Helpman, E. and Krugman, P. (1985) Market structure and Foreign Trade.(MIT Press, Combridge, MA).
Hicks, J. R. (1953). An Inaugural Lecture. Oxford Economic Paper, Vol. 5, pp.117-135
Johnson, H. G. (1955). Economic Expansion and International Trade 1. The Manchester School, 23(2), 95–112.
Johonson, H. G. (1958). International Trade and Ecinomic Growth. George Allen and Unwin, Ltd.,London, Chap. 3.
Jouini, J., 2015. Linkage between international trade and economic growth in GCC countries: empirical evidence from PMG estimation approach. J. Int. Trade Econ. Dev. 24 (3), 341–372
Khan, I. U. and  Kalirajan, K. (2011). The impact of trade costs on exports: An empirical modeling. Economic Modelling, 28(3): 1341–1347.
Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6): 978–992.
Lopez, A. and Dawson, P.J. (2010) Agricultural exports and economic growth in developing countries: a panel cointegration approach. Journal of Agricultural Economics, 61(3): 565-583
Love, J., and Chandra, R. (2005) Testing export-led growth in Bangladesh in a multivariate VAR framework; Journal of Asian Economics, 15: 1155-1168.
Ranis, G., Stewart, F. and Angeles-Reyes, E. (1990). Linkages in Developing Economies: A Philippine Study, ICS Press, San Francisc.
Rybcynski, T. M. (1955). Factor Endiwment and Relative Commodity Prices. Economic, 22: 336-341.
Sheehey, E. J. (1993). Exports as a factor of production: A consistency test. World Development, 21(1): 155–160.
Serletis, A.(1992), Export Growth and Canadian Economic Development, Development Economic, Vol.38, pp.133-145.
Weinhold, D. and E. Rauch, J. (1997). Openness, Specialization, and Productivity Growth in Less-developed Countries. NBER working paper no.1631.
World Trade Report.(2013). Foundmental economic factors affecting international trade. International Trade.112-219
Yamada, H. (1998) A Note on the causality between export and productivity.Economics Letters, 61: 111-114.   
Zahonogo, P. (2017). Trade and economic growth in developing countries: .Evidence from sub-Saharan Africa. Journal of African Trade, 3(1–2), 41–56
http://www.cbi.ir/showitem/16444.aspx