بررسی اثر توسعه زیرساخت ها بر توسعه روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


Acharya, B. R. (2007). Dimension of Rural Development in Nepal. Sociology and Anthropology, 2:181-192.
Aschaur, D. A. (1989). Is public expenditure productive?. Monetary Economics, 23:177-200.
Azkia, M; Ghaffari, G. (2008). Rural development with emphasis on rural community in Iran.ney Publishing, Second Edition. (In Farsi)
Bakhshodeh, M. (2007). Human Development Process in Iran. Journal of Human Sciences Research. 1 (2): 9-1. (In Farsi)
Bayat, M. (2010). Measuring the development of Kavare rural in Shiraz using cluster analysis method. Journal of Geography and Environmental Planning. (No. 33), 20 (1): 131-113. (In Farsi)
Darban Astane, A.R. (2008). Management of rural infrastructure development. Tehran: Cultural, Informational and Press Institute of the Municipality Organization. (In Farsi)
Fan, S. and Zhang, X. (2004). Infrastructure and Regional Economic Development in Rural China. China Economic Review, (15):203-214.
Ghodsypour, H. (2004). Issues in multi-criteria decision making. Amirkabir University of Technology of Tehran. (In Farsi)
Ghosal, S. (2013). Soft or Hard: Infrastruture Matters in Rural Economic Empowerment. Infrastruture Development, 2(5):135-149.
Katola, A. (2010). The Infrastruture Development-A Key Factor for Subtainable Development of Rural Areas. Infrastruture Development, 3(1): 27-33.
Madadi Zadeh, M. (2015). Investigating the Impact of Economic Infrastructure on the Growth of Agricultural Subsectors in Iran. Master's Degree, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman. (In Farsi)
Nazari, A, H. (2005). The role of government in the development of the communication network and its impact on the development of rural transport system with an emphasis on the relations between the city and the rural in Iran (Golestan province). Journal of Geography and Development. 2: 214-189. (In Farsi)
Rezaee Arjrudi, A. (2005). Importance and position of the transportation industry in promoting the economy of Iran. 11th National Students Conference, Hormozgan University, 597-610. (In Farsi)
Sepehrdost, H. (2010). Investigating Government Performance in Socio-Economic Development of Rurals in Hamedan Province. Rural Development Quarterly. 12 (2): 85-69. (In Farsi)
Soori, A. (2014). Advanced econometrics. Institute of Cultural Studies, Second Volume , Tehran. (In Farsi)
Statistical Center of Iran.
Takeaway, M; Nilipour Tabatabaee, S.  (2007). Study of Development Indices in Rural Areas of Iranian Provinces Using Scalogram method. Journal of Agricultural Economics and Development. 14 (56): 109-141. (In Farsi)
Todaro, M. (1990). Third World Economic Development. Institute of Plan and Budget Organization, Volume I, Translation by Gholamali Farjadi, Tehran. (In Farsi)
Uphoff, N. and Miltion, E. (1984). Local Organization Intermediatries In Rural Development. Cornoll University Press, London.