دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-173 
بررسی اثر توسعه زیرساخت ها بر توسعه روستایی ایران

صفحه 1-14

10.22034/iaes.2019.61772.1441

زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمید رضا میرزایی خلیل آبادی


اولویت‌بندی توسعه فعالیت‌های کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران

صفحه 149-173

10.22034/iaes.2019.99176.1654

حبیب الله سلامی؛ حسن مافی؛ وحیده انصاری؛ رضا پیکانی؛ تکتم محتشمی