ارزیابی توانایی مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای و استوار در تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 دانشیار گروه علوم دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران

چکیده

وجود عدم حتمیت در داده‌های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد‌ه‌ها امری پرهیز‌ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می‌شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده‌های استوار (RDEA) و فازی بازه‌ای (FIDEA) استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در سال 1396 گرد‌آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه‌سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری‌ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می‌باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل‌های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری‌های نیمه‌صنعتی و صنعتی افزایش می‌یابد. کاربرد نهاده‌های هزینه‌ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری‌های صنعتی و نهاده‌های مساحت و شمار نیروی‌کار در مرغداری‌های نیمه‌صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده‌ها، تخصیص منبع‌های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری‌ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه‌سازی مونت‌کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه‌بندی برای داده‌های شبیه‌سازیشده در همه‌ی سناریو‌های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


Akerele, E. O., Ologbon, O. A. C. and Akintayo, B. D. 2018. Resources efficiency in small and medium scale poultry (egg) farming in Ogun State. ACTA Scientific Agriculture, 2(11): 2-8.
Ayatollah karami, Eftekhari, S.F. & abdoshahi, A. 2013. Technical efficiency evaluation of early return enterprises in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province (dairy cow, broiler chicken & fish farming). Agricultural Economics Research, Volume 4, Number 3, PP; 59-76. (In Farsi).
Bartlett J.E., Kotrlik J.W. and Higgins C.C. 2001. Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19:43-50.
Bertsimas D., and Sim M. 2004. The price of robustness. Operations Research, 52:35–53.
Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2, no. 6. PP: 429-444.
Coelli, T. J. and Rao, D. S. 2001. Implicit value shares in Malmquist TFP index numbers. CEPA Working Papers, NO. 4.
Compbell R., Rogers K., and Rezek J. (2008) "Efficient frontier estimation a maximum entropy approach". Journal of Productivity Analysis, 30: 213–221.
Cooper W.W., Park K.S., and Yu G. 2001. An illustrative application of IDEA (imprecise data envelopment analysis) to a Korean mobile telecommunication company. Journal of Operations Research, 49: 807–820.
Darijani, A. 2011. Estimation of technical efficiency of semi-mechanized broiler chickens in Guilan. Journal of Agricultural economics and Development, Volume 25, Number 4, PP; 498-506. (In Farsi).
Dashti, Gh., Yavari, S., Pish Bahar, A. & Hayati, B. 2011. Factors influence the technical efficiency of broiler poultry units in Sanjar and Kelayi. Journal of Animal Science Research, Volume 21, Number 3. (In Farsi).
Despotis D.K., Maragos E.K., and Smirlis Y.G. 2006. Data envelopment analysis with missing values: An interval DEA approach. European Journal of Operational Research, 140:24–36.
Dupacova J., Growe-Kuska N., and Romish W. 2003. Scenario reduction in stochastic programming: an approach using probability metrics. Mathematical Programming Series A, 95:493–511.
FAO. (2016). .
Gabdo, B. H. Mansor, M. I., Kamal, H. A. W. and Islams, A. M. 2017. Regional simulation of bootstrapping efficiency of broiler production on Peninsular Malaysia. Journal of Agricultural Science and Technology, 19(2): 279-291
Han Y., Geng Z., Zhu Q., and Qu Y. 2015. Energy efficiency analysis method based on fuzzy DEA cross-model for ethylene production systems in chemical industry. Energy, 83:685-95.
Heidari, M.D., Omid, M. &Akram, A. (2011). Energy efficiency and econometric analysis of boiler production farms. (In Farsi).
Jahanshahloo, G.R., Memariani, A., Hosseinzadeh Lotfi, F and Rezai, H.Z. (2005). A note on some of DEA models and finding efficiency and complete ranking using common set of weights, Omega (Applied Mathematics and Computation) , 265-281. (In Farsi).
Khazimeh, H. Khairi, M. Dahbashi, V. & Esfanjari Kenari, R. 2017. Analysis of profitability and efficiency of poultry farming in Sistan. Economics Research, Volume 9, Number 4, PP; 173-190. (In Farsi).
Mardani, M., Sakhdari, H and Sabouhi, M. 2010. Application of multi objective programming and controller parameters of conservatism in agricultural planing, case study: Mashhad city. Journal of Agricultural Economics Research, 2:161-187. (In Farsi).
Mardani M., Sargazi A., and Sabouhi M. 2013. Determination of the efficiency of Sistan wheat farms using incorporation optimization model with degree of conservatism control parameters and data envelopment analysis (RDEA) Agricultural Economics & Development, 27:180-187. (In Farsi).
Mardani M., and Ziaee S. 2016. Determining the efficiency of irrigated wheat farmsin Neyshabur county under uncertainty. Agricultural Economics & Development, 30:136-147. (In Farsi).
Mardani Najafabadi M., and Abdeshahi A. 2019. Evaluating palm trees efficiency in ahvaz county under uncertainty: application of robust data envelopment analysis and monte carlo simulation. Agricultural Economics & Development, 33:191-204. (In Farsi).
Mashayekhi, S. & Haji Zadeh Fallah, M. 2011. Investigating the Factors Affecting the poultry Broiler Market in Iran. Economic Journal, PP; 131-154. (In Farsi).
Ministry of Agriculture Jihad. (2015). Ministry of agriculture Jihad department of information technology. Information banks. Available at the http://www.maj.ir database
Moazeni, S. and Karbasi, A. 2001. Measuring efficiency by using data envelope analysis method, The case study of pistachio producers. Journal of Agricultural and Development Economics, 61: 1-61. (In Farsi).
Mugera, A. W. (2013). Measuring technical efficiency of dairy farms with imprecise data: a fuzzy data envelopment analysis approach. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 57: PP. 501–519.
Payandeh, Z., Khair alipour, K. and Karimi, M. 2016. Investigating the efficiency of broiler producer Units by using DEA: The case study of Isfahan. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 47(3): 577-585. (In Farsi).
Sabetian Shirazi, A. Mehdi, H. & Dehghan Pour, H. 2016. Measurement of different types of efficiency in broiler chicken in Fars province. Journal of Agricultural economics and Development. (In Farsi).
Sabouhi, M and Mardani, M. 2010. Investigating The effect of rainfall on cropping pattern and total gross margin in right irrigation network of nekouabad diversion dam. Journal of Agricultural Economics Research, 5:202-221. (In Farsi).
Sabouhi, M and Mardani, M. 2012. Designing a reliable water supply system under uncertainly: a case study of Zayandehrood catchment. Journal of Water and wastewater. (In Farsi).
Sabouhi, M and Mardani, M. 2013. Application of robust optimization approach for agricultural water resource management under Uncertainty. Journal of Irrigation And Drainage Engineering. 139:571-581. (In Farsi).
Sadrnia, H. Khojastehpour, M., Aghel, H. and Saiedi Rash Olya, A. 2017. Analysis of different inputs share and determination of energy indices in broiler production in Mashhad city. Journal of Agricultural Machinary, 7(1): 285-297. (In Farsi).
Shan Chen Y., Yu Chen B. (2011) "Applying DEA, MPI, and grey model to explore the operation performance of the Taiwanese wafer fabrication industry". journal of echnological Forecasting and Social Change, 78: 536-546.
Shokouhi A.H., Hatami-Marbini A., Tavana M., and Saati S. 2010. A robust optimization approach for imprecise data envelopment analysis. Computers and Industrial Engineering, 59:387-397. (In Farsi).
Shoroei, A., Tahmasabi, Z., Mirzaei Khalil Abadi, H.R. & Diani, A. 2017. Determining the optimal amount of Inputs and size of poultry farms in Kerman. Economics Research, Volume 9, Number 1, PP; 109-124. (In Farsi).
Statistical Center of Iran. 2018. Census results from broiler chickens. http://www.amar.org.ir. (In Farsi).
Tavakoli, M, Mosavi, S.N. & Taheri, F. 2014. Profitability and profit efficiency analysis based on environmental considerations in poultry Fars province. Agricultural Economics Research, Volume 6, Number 4, PP; 39-54. (In Farsi).
Toma E., Dobre C., Dona I., and Cofas E. 2015. DEA Applicability in assessment of agriculture efficiency on areas with similar geographically patterns. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 6: 704-711.
Torabi, s. & Ghorbani, M. 2015. Efficiency of traditional dairy farms: implication and strategist for their promotion in Mazandaran province (application of Fuzzy Data Envelopment analysis). Iranian Animal Science. Volume 46, Number 4, PP; 445-456. (In Farsi).
Tsionas E.G. 2003. Combining DEA and stochastic frontier models: An empirical Bayes approach. European Journal of Operational Research, 147:499-510.
Udoh, E.J. & Etim, N.A. (2009). Measurement of farm level efficiency of broiler production in Uyo. AkwaIbom State. Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences. 5: 832- 836.
Wang Y.M., Greatbanks R., Yang B. (2005) "Interval efficiency assessment using data envelopment analysis". Fuzzy Sets and Systems, 153:347–370.
Yu J.R., Tzeng Y.C., Tzeng G.H., Yu T.Y., and Sheu H.J. 2004. A fuzzy multiple objective programming to DEA with imprecise data, International Journal of Uncertainty. Fuzziness & Knowledge-Based Systems, 12:591-600.
Zarghi, H. 2006. Breeding of broilers. Agricultural Research and Education Organization-Office of Educational Technology Services. (In Farsi).