کارایی فنی، کارایی زیست‌محیطی و زیان اقتصادی تولید گندم دیم شهرستان اهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران.

چکیده

هر چند که افزایش مصرف نهاده­های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول­های کشاورزی می­شود لیکن آسیب­ها و زیان­های زیادی به محیط­زیست وارد می­کند. از همین ­رو استفاده اصولی و کارا از منبع­های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می­باشد. بدین ­ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست ­محیطی و عامل­های موثر بر آن­ها و نیز اندازه ­گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده­ های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می­باشد. برای این منظور داده­های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم­کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست­ محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست ­محیطی 36/49 درصد می­باشد. ملاحظه می­شود که میزان کارایی زیست ­محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به­ عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده­های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست­محیطی دچار کاهش می­شود. از همین­ رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل­های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این­رو بهره­مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می­تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به­ اینکه استفاده از سم­ها و کود­های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست­محیطی قابل­توجهی برجای می­گذارد، لذا توصیه می­شود در راستای اقتصادی ­تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش­های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abedi, S. 2016. Investigating the comparative advantage of bio technology based agricultural production, case study: Wheat and corn in Fars province. Iranian Agricultural Economics and Development Research, 3: 569-579. (In Farsi)
Aghakasiri P. 2010. Estimation of shadow price of (NO2) pollutants in power plant of Iran. Thesis of Allameh Tabatabaei. (In Farsi)
Bai, X. Salim, R. and Bloch H. 2019.Environmental efficiency of apple production in China: A translog stochastic frontier analysis. Agricultural and Resource Economics Review, 2(48): 199-220.
Battese, G. E. and Corra, G. S. 1977 Estimation of a production frontier model: with application to the pastoral zone of Eastern Australia. Australian journal of agricultural economics, 21(3): 169–179.
Boucekkine, R. Krawczyk, J. and Vallee, T.2011. Environmental quality versus economic performance: adynamic game approach. Optimal Control Applications and Methods,32:29-46.
Coelli, T. J. Rao, D. S. P. O. Donnell, C. J. and Battese, G. E. 2005. An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media, New York, NY 10013, USA.
Dang, N.H. 2017. Profitability and profit efficiency of rice farming in Tra Vinh province, Vietnam. Review of Integrative Business and Economics Research, 6: 191-201.
Dashti, Gh. Mohammadpour, Z. and Ghahremanzadeh, M. 2021. Evaluating the relationship between economic and environmental efficiency in Iranian agriculture sector. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 4(30): 199-211. (In Farsi)
Fare, R. and Lovell, C.A.K.1978. Measuring the technical efficiency of production. Journal of Economic Theory, 1(19):150-162.
Food and Agriculture Organization (FAO). 2021. .
 
Halicioglu, F. 2009. An econometric study of co2 emissions, energy consumption, income and foregin trande in Turkey. Energy Policy, vol.32: 54-142.
Hong, N. B. and Yabe, M. 2015 . Resource use efficiency of tea production in Vietnam: Using translog SFA model. Journal of Agricultural Science, 7(9): 160–172.
Hong, N.B. Takahashi,Y. and Yabe, M. 2016. Environmental efficiency and economic losses of Vietnamese Tea production : Implications for cost savings and environmental protection. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 2(61):383-390.
Ministry of Agriculture Jihad.2022. .
Molaei, M. Hesari, N. and Javanbakht, O. 2017. The estimation of input-oriented environmental efficiency of agricultural products, case study: Environmental efficiency of Rice production. Agricultural Economics, 2(11): 157-172. (In Farsi)
Moutinho,V. and Madaleno, M. 2021. Assessing eco – efficiency in Asian and African countries using stochastic frontier analysis. Energies, 4(14): 1168.
Noraftab, R. Monsefi, A. Rahnama Ghahfarokhi, A. and Ayenehband, A. 2021. Effect of conservation tillage and integrated weed management on yield, energy consumption and profitability of wheat in Khuzestan. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2(31):57-73. (In Farsi)
Khodaverdizadeh, M. Mohammadi, M. and Miri, D. 2019. Estimation of technical efficiency of wheat production with emphasis on Sustainable agriculture in Urmia county. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 4(29): 233-245. (In Farsi)
Khoshnevisan, B. Rafiee, Sh. Omid, M. Mousazadeh, H. Shamshirband,S. and Hamid, S.H.A. 2015. Developing a fuzzy clustering model for better energy use in farm management systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48: 27-34.
Pittman, R.W. 1981. Issues in pollution control: Interplant cost differences and economies of scale. Land Economics, 1(57):1-17.
Reinhard, S. Lovell, C.A.K. and Thijssen, G. 1999. Econometric estimation of technical and environmental efficiency: An application to Dutch dairy farms. American Journal of Agricultural Economics, 1(81):44-60.
Reinhard,S. Lovell, C. and Thijssen, G. 2000. Environmental efficiency with multiple environmentally detrimental variables; estimated with SFA and DEA. European Journal of Operational Research, 2 (121): 287-303.
Reinhard,S. Lovell С.А.K. and Thijssen G. 2002. Analysis of Environmental efficiency variation. American Journal of Agricultural Economics, 4(84):1054-1065.
Tu, V. H. 2015. Resource use efficiency and economic losses: Implications for sustainable rice production in Vietnam. Environment, Development and Sustainability, Springer Netherlands: 1–16.
Wongnaa, C.A. Awunyo-Vitor, D. Mensah, A. and Adams, F. 2019. Profit efficiency among maize farmers and implications for poverty alleviation and food security in Ghana. Scientific African, 6: e00206. Available at https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00206.