دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402 
عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی

صفحه 109-134

10.22034/iaes.2023.562707.1949

فرزین فیضی زاد؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علی اکبر خسروی نژاد