دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402 
عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی

10.22034/iaes.2023.562707.1949

رضا مقدسی؛ شهریار نصابیان؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ فرزین فیضی زاد