رتبه‌بندی محصول‌های عمده زراعی از نظر ریسک و بازدهی با استفاده از معیارنسبت شارپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بخش کشاورزی در تمامی تصمیمات تولید این بخش اثرگذار می‌باشد. ارزیابی محصول‌های مختلف به لحاظ درآمدی و ریسکی که تولیدکنندگان تحمل می‌کنند با شاخص‌های عملکردی مناسب بسیار با اهمیت می‌باشد. این بررسی می‌تواند اطلاعات لازم برای تغییر الگوی کشت به سمت الگویی منطبق با شرایط ریسکی هر منطقه را فراهم ‌آورده و به ساماندهی تولید محصول‌ها کمک نماید. بر همین اساس، این مطالعه به دنبال ارزیابی عملکرد محصول‌های زراعی عمده در مناطق مختلف کشور با استفاده از شاخص­های ارزیابی عملکرد پرتفوی با به‌کارگیری اطلاعات و آمار دوره 1380 تا1398 برای مناطق مختلف عمده تولیدی کشور می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان‌ می‌دهد که در حال حاضر، تناسبی میان نسبت شارپ با سهم سطح زیرکشت محصولات در استان‌های کشور وجود ندارد.  بدین صورت که بر خلاف انتظار، بیشترین سهم سطح زیرکشت در یک استان متعلق به محصول‌هایی است که دارای بالاترین نسبت شارپ نمی‌باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که زارعین در انتخاب محصول برای کاشت در به حساب آوردن هزینه ریسک به درستی عمل نمی‌کنند. لذا، تغییر در الگوی کشت و بالا بردن آگاهی‌های تولیدکنندگان در محاسبه ریسک توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alekneviciene, V., Stareviciute, B., & Alekneviciene, E. (2018). Evaluation of the efficiency of European Union farms: a risk-adjusted return approach. Econ. – Czech. Vol. 64 , No. 6 , PP. 241-255.
Amenc, N., Sourd, V. L.(2005) Portfolio Theory and Performance Analysis . Wiley. Editon.1, ISBN. 0-470-85874-5.
Anderson, J,R. Dillon, J, L. (1993). Risk analysis in dryland farming systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISBN.9251032041.
Blank, S. C. (1990). Returns to Limited Crop Diversification. Western journal of agricultural economics. Vol. 15, No. 3 , PP. 204-212.
Chavas, J. P. (2004). Risk analysis in theory and practice. Elsevier. 1, ISBN. 978-0-12-170621-0.
Kalai, A. (2001). Using the multi-objective planning model with risk to improve the efficiency of the goals and optimal patterns of agricultural producers. Journal of Agricultural Economics and Development. Vol. 9 , No. 34 , PP. 239-254. (In Farsi).
Mortazavi, S., Azhdari, S., & Mosavi, H. (2011). Determination of the optimal cropping pattern and market orientation under climate uncertainty: in Arjan district in Fars Province; application of two-stage stochastic programming. Journal of Agricultural Economics and Development. Vol. 5 , No. 3 , PP. 75-94. (In Farsi).Narayan, P. (1990). Farm planning under risk: an application of the captial asset pricing model to New Zealand agriculture. Doctoral dissertation, Lincoln University.
Olarinde, L, O., Manyong, V, M., & Okoruwa, V, O. (2008). Analysing Optimum and Alternative Farm Plans For Risk Averse Grain Crop Farmers In Kaduna State, Northern Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences. 4 , No. 1 , PP. 28-35.
Parcell, J., Cain, W. (2014). Ranking Specialty Crop Profitability: Iterative Stochastic Dominance. Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting, Minneapolis.
Pendell, D, L. Featherstone, A, M.(2007). Agricultural Assets in an Optimal Investment Portfolio. Western Agricultural Economics Association Annual Meeting Anchorage, Alaska.
Salim Odlou, A. (2018). Determining the relationship between risks of farming crops and theirs prices in Iran considering different provinces Master’s Thesis in Agricultural Economics. Faculty of Agricultural Economics and Development. University of Tehran. (In Farsi)
Shakeri Bostanabad, R. (2018). Ranking of Major Horticultural Products in Terms of Risk in the Provinces of the Country. Master’s Thesis in Agricultural Economics. Faculty of Agricultural Economics and Development. University of Tehran. (In Farsi).
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance. Vol. 19, No. 3 , PP. 425-442