عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بانک­ها از جمله مهم­ترین منبع­های تأمین مالی در زمینه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال­توسعه مانند ایران به شمار می­آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث­های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می­آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک­ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه­های تولیدی در بخش­های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه­گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می­سازند. از این­رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل­های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده­های 1386 تا 1399 و رهیافت داده­های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه­های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می­شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه­های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و  از این راه ضمن کاهش ریسک­ اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Acharya, D., Amanulla, S., & Joy, S. (2009). Financial development and economic growth in Indian states: an examination. International Research Journal of Finance and Economics24(2), 117-130.‏
Ahmed, S., Majeed, M. E., Thalassinos, E., & Thalassinos, Y. (2021). The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: evidence from an emerging economy. Journal of Risk and Financial Management14(5), 217.‏
Alalaya, O. M., & Ahmad, A. (2020). Performance of commercial banks profitability in Jordan (2005–2019). South Asian Research Journal of Business and Management2(3), 70-82. ‏
Amini Asl, E. (2014). The effect of macroeconomic instability on the lending behavior of Government banks in Iran. Master’s Thesis. University of Sistan and Baluchestan. (In Farsi).
Ananzeh, I. E. N. (2016). Relationship between bank credit and economic growth: Evidence from Jordan. International Journal of Financial Research7(2), 53-63.‏
Ansari, Y., Hosseini Yekani, S. (2014). Impact of financial market extension on agricultural sector’s development of Kohgilouye & BoyerAhmad province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(3), 529-535. (In Peraian).
Arab Mazar, A., & Jamshidi, M. (2006). The role of the Bank of Agriculture in the financing of agricultural microcredits (a case study under the agriculture section), the collection of articles of the conference on microcredits, rural development and poverty alleviation, Economic Research Center of the Bank of Agriculture, Tehran. (In Farsi).
Arbabian, Sh.,  Ghasemy, M. R., &  Beiraghdar, S. (2020) The Impact of Monetary Sector Development on Iranian Banks’ Loan Supply. Journal of Monetary and Banking Research, 12(42), 577-600. (In Farsi).
Awad, I. M., & Al Karaki, M. S. (2019). The impact of bank lending on Palestine economic growth: an econometric analysis of time series data. Financial Innovation5(1), 1-21.‏
Bakhtiari, S (2004) Concepts, definitions and history of microcredits with a look at the performance of the Agricultural Bank, the collection of articles of the conference on microcredits, rural development and poverty alleviation, Economic Research Center of the Agricultural Bank, Tehran. (In Farsi).
Bakhtiari, S., & Shayesteh, A. (2012). Investigating the impact of improving the business environment on economic growth in selected countries with an emphasis on Iran. Journal of Financial Economics, 19, 175-204. (In Farsi).
Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: John Wiley & Sons.‏
Banga, S. (2013). Socio-Economic significance of commercial banks in India: with special emphasis on public sector banks. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences2(1), 1-22. ‏
Bostan, Y., S. Shafei, S., Fatahiardakani. A., & Erfani, R. (2021). Checking the effect of granted credits on demand for labor in sub-sectors of agriculture, 13(1), 45-62. (In Farsi).
Brei, M., & Schclarek, A. (2013). Public bank lending in times of crisis. Journal of Financial Stability9(4), 820-830. ‏
Brei, M., & Schclarek, A. (2013). Public bank lending in times of crisis. Journal of Financial Stability9(4), 820-830. ‏
Chen, X., & Lu, C. C. (2021). The impact of the macroeconomic factors in the bank efficiency: evidence from the Chinese city banks. The North American Journal of Economics and Finance55, 101294. ‏
Chernykh, L., & Theodossiou, A. K. (2011). Determinants of bank long-term lending behavior: Evidence from Russia. Multinational Finance Journal15(3/4), 193-216.‏
Cucinelli, D. (2013). „The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area‟. Interdisciplinary Journal of Research in Business ISSN2046, 7141.‏
ESCAP, U. (1994). Upland agriculture in Asia: proceedings of a workshop held in Bogor, Indonesia, April 6-8, 1993. CGPRT Centre.‏
Golizadeh, H., Bagherzadeh, M., Mehrara, A., Golipour, Y., & Shahchera, M. (2021). Comparative study of effective factors on equipping banking resources and model presentation, Journal of Financial Economics, 15(55), 133-154. (In Farsi).
Gunji, H., Miura, K., & Yuan, Y. (2009). Bank competition and monetary policy. Japan and the World Economy21(1), 105-115. ‏
Imran, K., & Nishat, M. (2013). Determinants of bank credit in Pakistan: A supply side approach. Economic Modelling35, 384-390.‏
Mehrar, M., & Khodadadi, F. (2017). Effect of macroeconomic fluctuations on the lending behavior of commercial banks in Iran. Journal of Islamic Economics & Banking, 6 (18) :23-39. (In Farsi).
Mishkin, F. S. (2013). The Economics of money, banking, and financial markets (10th ed.). Pearson Education, New York.
Mohammadi, A. (2013). Optimizing Bank Mellat's facilities portfolio using Markowitz's modern theory with adverse risk approach. Master's Thesis, Department of Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Farsi).
Norozi, M., Esfandiarpoor, M., & Shasavar Poor, R. (2021). Identifying and Ranking the Factors of Increasing Non-current Receivables in Public Banks, Subject to Principle 44 and Private Banks in Iran. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies7(16), 43-76.‏
Olivero, M. P., Li, Y., & Jeon, B. N. (2011). Competition in banking and the lending channel: Evidence from bank-level data in Asia and Latin America. Journal of Banking & Finance35(3), 560-571. ‏
Rabab’ah, M. (2015). Factors affecting the bank credit: An empirical study on the Jordanian commercial banks. International journal of Economics and Finance7(5), 166-178. ‏
Rachman, R. A., Kadarusman, Y. B., Anggriono, K., & Setiadi, R. (2018). Bank-specific factors affecting non-performing loans in developing countries: Case study of Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business5(2), 35-42.‏
Said, F. F. (2013). The dynamic of bank lending channel: Basel regulatory constraint. Economic Modelling31, 606-613. ‏
Sanfilippo-Azofra, S., Torre-Olmo, B., Cantero-Saiz, M., & López-Gutiérrez, C. (2018). Financial development and the bank lending channel in developing countries. Journal of Macroeconomics, 55, 215-234.
Seifollahi Onar, H., Abrishmi, H. (2021). Investigating the Effect of Exchange Rate Risk and Economic Growth Rate on Banks' Performance. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 52(2), 389-404. (In Farsi).
Shahchera, M., & Taheri, M. (2016). Impact of off-balance Sheet Banking on the Bank Lending Channel of Monetary Transmission. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 24 (78) :145-170. (In Farsi).
Sharma, P., & Gounder, N. (2012). Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries. Available at SSRN 2187772.‏
Taghavi, M., & Lotfi, A. A. (2006). Investigating the effects of monetary policy on the volume of deposits, granted facilities and liquidity of the country's banking system (during the years 1994-2002). Economic Research, 6(20), 131-165. (In Farsi).
Tari, R., Yiğitbaş, Ş. B., & Kurt, S. (2012). Asimetrik Bilgi, Banka Kredileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences11(4).‏
Zamanian, Gh., & Ohadi, N. (2016). Identification Factors Affecting on Agricultural Credits Allocation (Cease Study: Pistachio Growers in Sirjan). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2), 303-311. (In Farsi).