تدوین الگوی تخصیص بهینه منابع مالی به زیربخش زراعت ایران با لحاظ پایداری اقتصادی محصول های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک­ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می­شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه­گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می­گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی­تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول­ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف­های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول­ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف­های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه­ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می­دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی­های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب­تری می­­باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می­دهد که در آن بیشترین سهم به محصول­هایی تعلق می­گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می­کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه­ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می­شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت­ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول­های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akbariyan, S. (2018) Analysis of agricultural sustainability and factors affecting it in rural areas, case: Roniz village, Estehban city. Regional planning, 31: 181-190. (In Farsi)
Amini foskhodi, A. and Nouri zamanabadi, S.H.(2011) Evaluating the sustainability and determining the cultivation pattern of agricultural systems based on optimizing the use of water and soil resources using non-linear models of mathematical programming. Water and soil sciences, 55: 99-109. (In Farsi)
Asaleye, A. J., Alege, P. O., Lawal, A. I., Popoola, O., and Ogundipe, A. A. (2020). Cash crops financing, agricultural performance and sustainability: evidence from Nigeria. African Journal of Economic and Management Studies.
Ashrafi, V., Mehrpoyan, M., and Zebardast, E.(2011). Effects of alfalfa and clover plants in self-purification and absorption of zinc from soil. The first specialized conference on the agricultural development of the northwestern provinces of the country, Meshgin Shahr. (In Farsi)
Callahan,  J.  C.  (2003),  "An  Introduction  to  Financial  Planning  Through  Fuzzy  Linear  Programming", Cost and Management,  47: 7-12.
Caplin, D. A. and Kornbluth, J. S. H.  (2004), "Multi Objective Investments Planning Under Uncertainty", Omega, 33:423-441.
Davidson, K. M. (2011). Reporting systems for sustainability: what are they measuring?. Social indicators research, 100(2): 351-365.
Dobrovolskienė, N., and Tamošiūnienė, R. (2016). Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio through multi-criteria decision-making. Sustainability, 8(5): 485-493.
Fadul-Pacheco, L., Wattiaux, M. A., Espinoza-Ortega, A., Sánchez-Vera, E., and Arriaga-Jordán, C. M. (2013). Evaluation of sustainability of smallholder dairy production systems in the highlands of Mexico during the rainy season. Agroecology and Sustainable Food Systems, 37(8): 882-901.
Fathi Agha Baba, M., Azizi, KH. and Mahmoudzadeh, M. (2020) The effect of banking facilities on the growth of added value in industry, services, agriculture, construction and housing, Economic modeling. 14: 77-102. (In Farsi)
Habibzadeh Shojaei, S. and Jangchi kashani, S.(2016) Investigating economic, social and environmental sustainability factors of grain corn fields in Qazvin province. Rural economy, 5: 109-120. (In Farsi)
Ita, M. N., Ukpong, I. G., and Ekpebu, I. D. (2013). Budgetary allocations to the agricultural sector in Nigeria: Implications on investment and productivity. Journal of Agricultural Science, 5(11): 49-61.
Jalali, A. H., Salemi, H. R., Nikoei, A. R., GHoanji, S., Rezaei, M., KHodagholi, M.,   and Tomanian, M. (2017). Determination of water requirement for potato in different climates of Isfahan province,  30:117–133.
Jao, Y. C. (2001), "Linear Programming and Banking in Hong Kong", Journal of Business Finance and Accounting, 7(3) : 489-500.
Karimi, F. and Zahedi Keyvan, M. (2010) Optimal allocation of bank credits to applicants in different agricultural sectors with the help of fuzzy logic, Researches and economic policies. 56: 52-72. (In Farsi)
Lavasani, A., Ghanbari, A. and Asgharipour, M.R. (2015) Evaluation of ecological sustainability of greenhouse production systems in Sistan region, Agricultural knowledge and sustainable production. 25: 31-41. (In Farsi)
Lebacq, T., Baret, P. V., and Stilmant, D. (2013). Sustainability indicators for livestock farming. A review. Agronomy for sustainable development, 33(2): 311-327.
Mahboubi, M.R, Nabizadeh, S. and Abdullah Zadeh, GH.H. (2015) Evaluation of the sustainable management of agricultural land in East Azarbaijan province (case study of Malekan city), Rural development strategies. 2: 171-188. (In Farsi)
Manafi Melayusufi, M., Hayati, B.,Pishbahar,E., and Nematian, J. (2017) Assessing the level of agricultural sustainability in East Azarbaijan province with a consensual planning approach, Economy and agricultural development. 31: 279-289. (In Farsi)
Mohammadi, F. (2016). Environmental sustainability and its realization factors in the agricultural sector (case study: Pakdasht city). Agricultural economics and development, 101(26): 28-49. (In Farsi)
Najafi, GH. and Zahedi, SH. (2005) The issue of sustainability in Iran's agriculture, Sociology of Iran. 6: 73-106. (In Farsi)
National Organization of Productivity, Report on the Agricultural Productivity Promotion Program, 2020. (In Farsi)
Nazariyan, S.M., Zibaei, M. and Sheikh Zainuddin, A. (2020) Assessing the sustainability of agricultural systems using consensus planning approach: Kohdasht region of Lorestan, Economy and agricultural development. 34: 239-257. (In Farsi)
Niemmanee, T., Kaveeta, R., and Potchanasin, C. (2015). Assessing the economic, social, and environmental condition for the sustainable agricultural system planning in Ban Phaeo District, Samut Sakhonn Province, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197: 2554-2560.
OECD; The DAC guidelines, strategies for sustainable development;2001.
Parra-Lópeza, C., Calatrava-Requenaa, J. and de-Haro-Giménezb, T. (2008). A systemic comparative assessment of the multifunctional performance of alternative olive systems in Spain within an AHP-extended framework. Ecological Economics, 64:820–834.
Parvin, S. S., Hossain, B., Mohiuddin, M., and Cao, Q. (2020). Capital Structure, Financial Performance, and Sustainability of Micro-Finance Institutions (MFIs) in Bangladesh. Sustainability, 12(15): 622-638.
Ravasizadeh, S. (2016) Estimating the savings potential and determining the gap in financial resources in Iran's agricultural sector. Master's thesis in the field of agricultural economics. Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran. (In Farsi)
Salami, H. and Salim odlou, A.(2020) Ranking of wheat producing provinces from the perspective of systematic risk and compensation measurement Risk in Iran. Economy and agricultural development, 34: 275-288. (In Farsi)
Salami, H. and Taheri Rickande, E.(2019) Assessing the state of water security in the provinces of Iran. Economy and agricultural development, 33: 75-94. (In Farsi)
Sharifi Renani, H., Tavakoli, A. and Honarvar, N. (2012) The impact of the credits of the Agricultural Bank on the added value of the agricultural sector in Iran, Agricultural economics and development. 84: 233-157. (In Farsi)
The National Land Development Document (2020), National Program and Budget Organization, Development and Foresight Research Center.
Utz, S., Wimmer, M., Hirschberger, M., and Steuer, R. E. (2014). Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds. European Journal of Operational Research, 234(2),:491-498.
Wiśniewska, J. (2011). Economic sustainability of agriculture–conceptions and indicators. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 10(1),:119-137.
Zorn, A., Esteves, M., Baur, I., and Lips, M. (2018). Financial ratios as indicators of economic sustainability: A quantitative analysis for Swiss dairy farms. Sustainability, 10(8):2942.