توسعه صادرات خشکبار به روسیه با تاکید بر ارتقاء زیرساخت‌های تجارت خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.

چکیده

با عنایت به چالش‌های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می‌شود. این پژوهش به‌منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول­های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی‌سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه‌های به‌دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی‌داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه‌بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره‌گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت‌های داخلی، 2-رابطه­های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل‌ونقل دسته‌بندی می‌شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت‌های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل‌وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده‌ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه‌‌ها و شبکه‌های تولیدی و کنسرسیوم‌‌های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abnar, Shahyad; Hosseini, Seyed Safdar; Moghadasi, Reza (2020). “Factors affecting the exports of agricultural products and Iran’s food industries with an emphasis on the competitiveness index of the combined exchange rate”, Journal of Agricultural Economics and Development, 28(109): 1-24. (in Farsi)
Adebayo, T.S; Alheety, S.N.Y (2019). “Impacts of entrepreneurial competence and government policy on SMEs non-oil export performance in the Southwest Nigeria”, International Journal of Humanities & Social Studies, 7(2): 181-186.
Arora, R (2015). “Making innovations happen: Fostering innovations by inducing foresight”, Retrieved at Making Innovations Happen.com
Asgari, Mansour (2019). “Factors affecting Iran’s export to the Eurasian Economic Union”, Economic Modeling Quarterly, 3(47): 77-102. (in Farsi)
Danayifard, Hasan; Salehi, Ali (2017). " Research design (quantitative, qualitative approaches and mixed methods)", Tehran: Mehraban Publishing Institute, Third Edition. (in Farsi)
Edim, Seyed Saeed; Shafiei Roudposhti, Meysam; Mirghafouri, Habibalah (2019). “Identifying tactics to increase the capacity of exporting agricultural products to the Russian market”, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(26): 87-106.
Erdal, Karacan; Figen, Ceylan (2020). “Factors affecting pistachio exports in Turkey, Iran and the USA”, International Journal of Agriculture Foresty and Life Science, 4(2): 252-262.
Farokhbakht Foumani, Alireza; Mirabi, Vahidreza; Ghasemali, Bazayi; Amiran, Heydar (2018). “The necessity of realizing the macro strategy of export development: Analysis of Iran’s tea export marketing strategies,”, International Relations Research Quarterly, 8(4): 249-276. (in Farsi)
Faryabi, Mohammad; Rahimi Aghdam, Samad; Ebrahimi, Vahide; Kazemi, Solmaz (2021). “Investigating the impact of organizational, strategic and environmental factors on export performance: Analysis of the mediating role of innovative export in export companies”, Journal of International Bussiness Management, 4(2): 62-86. (in Farsi)
Habibi, Arash; Izadyar, Sedighe; Sarafrazi, Azam (2014). “Fuzzy multi-criteria decision making”. Tehran: Katibe Gil, First Edition.
Iran Trade Development Organization (2022). Business Statistics: Non-Oil Export Statistics Separated into Major Sectors.
Kliment, Naydenov (2018). “The role of free economic zones for the development of the regional economy”, Conference Paper, doi: 10.5593/sgemsocial2018/5.2/s20.069.
 Njinyah, S.Z (2018). “The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon”, Journal of International Marketing Review, 35(1): 164-185.
Panahifar, Yaghoub; Khoshchehre, Mohammad; Hamidizade, Mohammadreza; Monavarian, Abbas (2021). “Designing a policy model for the development of non-oil exports in Iran’s free zones”, Public Policy Quarterly, 7(2): 167-185. (in Farsi)
Rasoulinejad, Ehsan; Kazemnia, Tarane (2018). “Development strategies of Iranian goods to the Russian market: A case study of dairy products”, Strategic and Macro Policy Quarterly, 6(Special N), 844-863. (in Farsi)
Rosnan, H; Saihani, S.B; Yusof, N.M; Daud, N.M (2015). “An Export Readiness Model”, Journal of Advanced Science Letters, 21(6): 1960-1963.
Seyfolahi Anar, Naser; Bashokouh, Mohammad; Mohammadkhani, Rahim (2021). “Designing a conceptual model of factos affecting the development of agricultural products export: Presenting the grounded theory”, Journal of International Bussiness Management, 4(4): 111-131. (in Farsi)
Statistical Year Book of International Nut and Dried Fruit Council Foundation (2020).
Vinokurov, E (2017). “Eurasian Economic Union: Current State and Preliminary Results”, Russian Journal of Economics, 3 (1): 54-70.
Yarahmadzehi, Mohammadhossein; Salari sardari, Morteza (2020). “Identifying and investigating factors affecting the development of non-oil exports to Oman from southern ports”, Shipping and Marine Technology Quarterly, 9: 1-20. (in Farsi)