پیامدهای اثرگذاری سیاست خرید تضمینی گندم بر تغییرپذیری های قیمت گندم و رفاه کل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده­ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری­های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان­های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده‌ گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه­های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست‌های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه­های غیرخطی و با کشش ثابت به­صورت یک کالا-دو ناحیه مدل‌سازی شد و تغییرپذیری­های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی‌دار داشته است. برآورد الگوی عرضه‌ گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی‌دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی‌داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه‌ گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه‌ معنی‌دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت‌گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر‌ آن است که دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ministry of Agriculture-jihad. (2020). Agriculture statistics year book. www.amar.maj.ir
Ahmadvand M. R and Najafpour Z. 2010. Investigating the area under cultivation, production and support policies of wheat during the first to fourth development plans, Researches and economic policies 18(53): 59-76. (In Farsi)
Alipour A. R, Mousavi H. A, Khalilian S and Mortazavi A. (2019). Evaluating the effectiveness of guaranteed purchase policy in stabilizing wheat production in Iran, Journal of Agricultural Economics 13(2): 107-135. (In Farsi)
Bakhshodeh M. (2001). Predicting the effects of removing government intervention from the wheat market, Agricultural Economics and Development 9(35): 161-175. (In Farsi)
Colman D. (1985). Imperfect transmission of policy prices, European Review of Agricultural Economics 12(3): 171–186.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). www.fao.org
Hessari N and Molaei M. (2015). Investigating the impact of government support policies on wheat production. International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism, Tabriz, Iran.
Hongman L and Jianshuo G. (2017). Positive analysis on supply response of soybean in China based on nerlove model. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 6:44-50.
Hosseini S. S and Iravani S. (2009). Evaluating the estimate of support for bread consumers in Iran, Journal of Agricultural Economics 4(2): 107-130. (In Farsi)
Huang J, Wang X and Rozelle S. (2013). The subsidization of farming households in china’s agriculture, Food Policy 41: 124–132.
Larue B and Ker A. (1993). World price variability versus protectionism in agriculture: a causality analysis, The Review of Economics and Statistics 75(2): 342–346.
Radulescu I and Iorgovan D. (2020). A Short Survey on EU Agriculture Developments: Cropping Patterns, Prices and Policy, Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development (WBJAERD) 2: 45-55.
Roberts M. J and Schlenker W. (2013). Identifying supply and demand elasticities of agricultural commodities: implications for the US ethanol mandate, The American Economic Review 103(6): 2265–2295.
Shoshtarian A and Bakhshodeh M. (2007). Investigating the effect of Iran's wheat market liberalization on social welfare, Scientific journal of agriculture 30(1): 1-13. (In Farsi)
Siami A, Fakari Sardehae B, Hasannejad M and Mahmodi H. (2013). Analyzing the Wheat Price Fluctuations Using GARCH, SVM and ARIMA Models, Agricultural Economics and Development 89: 73-93. (In Farsi)
Thompson S. R, Gohout W and Herrmann R. (2002). CAP reforms in the 1990s and their price and welfare implications, the case of wheat, Journal of Agricultural Economics 53(1): 1–13.
Virendra V and Singh A. (2016). A comparative study of agricultural exports pre and post WTO regime, International Journal of Engineering and Management Research 5: 33-36.
Wang W and Wei L. (2019). Impacts of agricultural price support policies on price variability and welfare: evidence from China’s soybean market. Selected Paper for Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting, Atlanta, GA.
Yazdan Khah M and Norozi R. (2014). Investigating the performance of agricultural product price guarantee policy during the years 2005-12, Journal of Statistics 8: 20-23. (In Farsi)