ارزیابی آثار اقتصادی و زیست محیطی احداث پارک بزرگ تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشجو دکترا گروه اقتصاد کشاورزی تبریز

10.22034/iaes.2023.1978462.1962

چکیده

امروزه اهمیت پارک­ها و فضای سبز شهری در تمام جنبه­های زندگی بر کسی پوشیده نیست، چراکه پارک­ها محیطی برای تفریح و استراحت ساکنین فراهم می‌آورند. همچنین در کاهش انواع آلودگی­های صوتی، گرمایی و هوا نقش بسزایی دارند. در این مطالعه آثار اقتصادی و زیست محیطی پارک بزرگ تبریز و همچنین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت پاسخگویان با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه کارکردهای زیست محیطی پارک مانند جذب ازن تروپسفری، دی‌اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق و همچنین تولید اکسیژن و ذخیره کربن درختان پارک بزرگ تبریز محاسبه و قیمت­گذاری شد. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل 107 پرسشنامه از میان خانوار­های مناطق 4، 6 و 10 شهر تبریز و همچنین بازدیدکنندگان پارک در زمستان 1400 و بهار 1401 جمع­آوری شد. ارزش کارکرد­های زیست محیطی، طبق سه سناریو بررسی و قیمت­گذاری شد. بر مبنای محاسبات انجام شده، ارزش کل اقتصادی-زیست محیطی پارک بزرگ تبریز 180 میلیارد ریال در سناریو اول، 255 میلیارد ریال در سناریو دوم و 328 میلیارد ریال در سناریو سوم برآورد گردید. طبق نتایج حاصل از الگوی لاجیت ترتیبی، متأهل بودن در سطوح درآمدی بالا، کمبود امکانات رفاهی، زیرساخت­ها و امکانات ورزشی، مراجعه به پارک با هدف استفاده از هوای آزاد و ورزش کردن، استفاده از خودروی شخصی جهت رفتن به پارک و بیشتر بودن فاصله زمانی پارک تا محل سکونت دارای تأثیر منفی بر متغیر وابسته می­باشند. همچنین متغیر­های تعداد ساعات تفریح در ماه، مراجعه به پارک به دلیل علاقه­مند بودن به آن، چشم انداز پارک، داشتن شغل دولتی، درآمد، گرایشات زیست محیطی و مخارج ماهانه خانوار دارای تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت پاسخگویان می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Afham F, Falsafian A. (2017). Identification of price and non-price factors affecting willingness to consume fish among households of Urmia city: Application of ordered logit model, Agricultural Economics 11: 55-79. (In Farsi)
Amirnezhad H and Moayyedian S. M. J. (2015). Estimating the economic value of the environmental comfort of Sofeh Isfahan mountain park (revealed and stated individual travel cost approach), Economy and Agricultural Development 29(1): 20-30. (In Farsi)
 Akbari M. R, Pishbahar E and Dashti G. (2021). Investigation of factors influencing food insecurity in Iranian families using generalized ordered logit model. Agricultural Economics and Development 29(2): 109-135. (In Farsi)
Andreopoulos D, Damigos D, Comiti F, Fischer C. )2015(. Estimating the non-market benefits of climate change adaptation of river ecosystem services: A choice experiment application in the Aoos Basin, Greece, Environmental Science and Policy 54: 92-103.
Bonan G. B. )2000(. The microclimates of a Suburban Colorado (USA) landscape and implications for planning and design, Landscape Urban Plan 49: 97-114.
Chikaewa P, Hodgesb A and Grunwald S. (2016). Estimating the value of ecosystem services in a mixed-use Watershed: a choice experiment approach, Ecosystem Services 23: 228-237.
Danaeifar I. (2020). Estimating the ecotourism value of Tang Takab area of Behbahan using conditional valuation method, Development Strategy Quarterly 16(1): 211-239. (In Farsi)
Fatahi Ardakani A, Hajali akbari N, Bostan Y and sakhi F. (2021). Solution to reduce air pollution using green tax (Case Study: Ardakan City), Agricultural Economics 15(3): 55-76. (In Farsi)
Figueroa C. M, Vargas M. S and Pulido J. A. L. (2021). Ecosystem services valuation to build a matching funds scheme to finance adaptation to climate change in Puerto Vallarta, Mexico. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 26(3): 1-10.
Green W. H. (2003). Econometric analysis. New York: Macmillan Press.
Hammitt J. K, Liu J. T and Lau T. L. )2001(. Contingent valuation of a Taiwanese Wetland, Environment and Development Economics 6: 259- 268.
Hayati B, Ehsani M, Ghahraman Zadeh M, Raheli H and Taghizadeh M. (2010). Factors motivating the visitors’ willingness to pay for Elgoli and Mashrouteh park in Tabriz city: Application of two stages Heckman approach, Journal of Agricultural Economics and Development, 24(1): 91-98. (In Farsi)
Hayati B and Khadem baladipour T. (2009). An estimation of the recreational value and determination of effective factors on visitors’ willingness to pay for Ghourigol wetland, Economy and agricultural development 26 (1). (In Farsi)
Hensher D. A, Rose J. M. and Greene W. H. (2005). Applied choice analysis: a primer. Cambridge University Press, New York.
Jalili Kamjoo P, Sharzei Gh. A, Khosh Akhlagh R and Rahimi T. (2014). The application of nested logit model in the valuation of tourism services: Ganjnameh Hamedan tourism-entertainment site, Natural environment, natural resources of Iran 67(3): 253-265. (In Farsi)
Khodaverdizadeh M, Khalilian S, Hayati B and Pishbahar E. (2014).  Estimation of monetary value offFunctions and services in marakan protected area with choice experiment method, Journal of Applied Economics Studies in Iran 3(10): 267-290. (In Farsi)
Nowak D. J, Crane D. E and Dwyer J. F. )2002(. Compensatory value of urban trees in the Unite States. Journal of Arboriculture 28(4): 194 - 199.
Oh K and Jeong S. (2007). Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS, landscape and urban planning, 82: 25-32.
Perni Á, Barreiro-Hurlé J and Martínez-Paz J .M. (2021). Contingent valuation estimates for environmental goods: Validity and reliability. Ecological Economics, 189, 107144.‏
Pishbahar E and Rahimi J. (2018). Estimation and simulation of willingness-to-pay for Siminehrood agricultural water in the Boukan plain: Application of bootstrapping approach, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 49(3): 429-438. (In Fari)
Poor Toosi N, Koochaki A. R, Nasiri Mahallati M and Ghorbani M. (2017). Economiv valuation of the ecosystem services of mashhads park, Environmental Science Quarterly 4: 155-176. (In Farsi)
Schuhmann P.W, Skeet R, Waite R, Lorde T, Bangwayo-Skeete P, Oxenford H. A, Gill D, Moore W and Spencer F. )2019(. Visitors’ willingness to pay marine conservation fees in Barbados, Tourism Management 71: 315–326.
Tabriz urban landscape and green space organization. (2017). https://parks.tabriz.ir/?MID=268&title.