دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، بهمن 1402 
بررسی و تحلیل ساختار مناسب توسعه زنجیره ارزش صنعت کیوی در استان گیلان

10.22034/iaes.2023.1999024.1984

فاطمه عسکری بزایه؛ حسن اسدپور؛ پریسا محمدپور؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ ابراهیم فرزام؛ محمدعلی آشکار آهنگرکلایی