بیمه شاخص دمای محصول گندم در شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

10.22034/iaes.2023.2000220.1988

چکیده

در مطالعه حاضر، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه گردد. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری­های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می­باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصولات نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. جهت محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای متوسط روزانه، 27 درجه سانتی­گراد در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی­داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می­توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می­باشد. لذا توصیه می­گردد با توجه به شرایط ریسکی دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصولات کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه­های خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alijani, F., Karbasi, A. and Mozafari, M. (2012). Survey of the effects of climate change on yield of irrigated wheat in Iran. Agricultural Economics and Development, 19(4): 143-167.  (Persian)
Ardestani, H. (2012). Feasibility of using the weather index in the management of rainfed wheat insurance. Master's thesis. Faculty of Agriculture, University of Tehran. (Persian)
Blanc, E., (2012). The impact of climate change on crop yields in Sub-Saharan Africa. American Journal of Climate Change, 1(1):1-13.
Conradt, S., Robert, F., and Bokusheva, R., (2015). Tailored to the extremes: quantile regression for index-based insurance contract design. Agricultural Economics, 46(4):537-547. 
Damavandi, A. A. 2020. Evaluation of the drought indicators in determining drought loss insurance. The 27th National Insurance and Development Conference, 22 Azar, Tehran. (Persian)
Dashti, G., Cheraghi, M., Pishbahar, E. (2020). Pricing of rainfall index insurance for rainfed wheat and barley in Hashtroud County of Iran. Agricultural Economics and Development, 28(2): 1-24. (Persian)
Dashti, Gh,  Cheraghi, M and  Pishbahar, E. (2018). Efficiency of rainfall index insurance for barley in Hashtrud County. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 12(3): 672-682. (Persian)
Farzin, M, Torkamani, J and Mousavi, S.N. (2012). The role of income insurance on Darab Cotton Tiller’s Risk Management. Journal of Agricultural Economics Research, 4(15): 143-168. (Persian)
Ghahremanzadeh, M., Dashti, Gh, Afrasiabi, S., Hosseinzadeh, J and Hayati, B. (2014). Survey the index-based weather insurance for rained wheat in Ahar County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(2): 383-393. (Persian)
Gou, J., Jin J., Tang Y. and Wu X., (2019). Design of temperature insurance index and risk zonation for single-season rice in response to high temperature and low temperature damage in Jingsu province, china. International Journal Environmental Research and Public Health, 16, 118.
Han, X., Zhang G., Xie Y., Yin J., Zhou H., Yang Y., Li J., and Bai W., (2019). Weather index insurance for wind energy. Global Energy Interconnection, 2 (6):541-548, DOI: 10. 1016/j. gloei.2020.01.008.
Heimfarth, L., and Musshoff, O. (2011). Weather index‐based insurances for farmers in the North China Plain: an analysis of risk reduction potential and basis risk.  Agricultural Finance Review, 71 (2): 218-239.
Hott, C., Regner, J. (2023). Weather extremes, agriculture and the value of weather index insurance. Geneva Risk Insurance Review, 48. https://doi.org/10.1057/s10713-023-00081-6
Jin, J., Wang, W., and Wang, X. (2016). Farmers’ risk preferences and agricultural weather Index insurance uptake in rural China. International Journal of Disaster Risk Science, 7,366-373.
Kouchakzaei, F., Norouzi, G. and Godarzi, M. 2013. Determination of agricultural insurance premium for rainfed wheat crop using rainfall index (Case study: Dregz city). The First National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran. (Prsian)
Odening, M., Mußhoff, O and Xu, W. 2007. Analysis of rainfall derivatives using daily precipitation models: Opportunities and pitfalls. Agricultural Finance Review, 67 (1): 135-156.
Ofogh, A., Kiani Rad, A. and Nasiri, S. A. (2011). Agricultural insurance of climatic
indices-based: An effective tool on agricultural risk management in Iran. Agricultural Insurance, 8 (29 and 30): 25-51 (Persian).
Pelka, N., Musshoff, O. and Finger, R. (2014). Hedging effectiveness of weather index-based insurance in China. China Agricultural Economic Review, 6 (2): 212-228. 
Pishbahar, E., Abedi, S. Dashti, G and Kianirad, A. (2015). Weather- based crop insurance (WBCI) premium for rainfed wheat in Miyaneh County: d-vine copula approach application. Iranian Journal of Agricultural Economics, 9(3): 37-62. (Persian)
Shibabaw, A., Berhane, T., Awgichew, G., Walelgn, A. and Muhamed, A. A. (2023). Hedging the effect of climate change on crop yields by pricing weather index insurance based on temperature. Earth System and Environment, 7: 211–221.
Skees, J.R., B.J. Barnett and J. Hartell (2005). Innovations in Government Responses to Catastrophic Risk Sharing for Agriculture in Developing Countries. Paper presented at the workshop Innovations in Agricultural Production Risk Management in Central America: Challenges and Opportunities to Reach the Rural Poor, Antigua, Guatemala, 9–12 May.
Torabi, S., Dourandish, A., Daneshvar kakhki, M., Kianirad, A. and Mohamadi, H. (2018). Determining the climate index premium and its compensation function for the apple crop in the city Damavand: Application of different types of elliptical and Archimedean joints. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development, 49(1):23-41. (Persian).
Xiao, Y. and Yao, J. (2019). Double trigger agricultural insurance products with weather index and yield index. China Agricultural Economic Review, 11(2): 299-316. 
Xu, Y., Gao, CH., Li, X., Yang, T., Sun, X., Wang, C, and Li D. (2018). The Design of a drought weather index insurance system for summer maize in Anhui province, china. Journal of Risk Analysis and Crisis Response, 8(1): 14-23.
Zhang, j., Zhang, ZH and Tao F. (2020). Rainfall-related weather indices for three main crops in china. International Journal of Disaster Risk Science, 11: 466–483.
Zhang, j., Zhang, Zh. And Tao f. (2017). Performance of temperature-related weather index for agricultural insurance of three main crops in china. International Journal Disaster Risk, (8):78–90 
Zhou, R., Li, J.S. and Pai, J. (2018). Evaluating effectiveness of rainfall index insurance. Agricultural Finance Review, 78 (5): 611-625.