تعیین دوره رشد تولید اقتصادی در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی در استان‌های منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکاه تهران

3 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/iaes.2023.2004256.1994

چکیده

صنعت مرغداری به لحاظ تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور یکی از زیربخش‌های مهم و اساسی بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در این راستا هدف اصلی در پژوهش حاضر، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می‌باشد که در حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت تولیدات کشور در سال ۱۳۹۹ را شامل می‌شوند. برای این منظور هر یک از استان‌ها بر اساس تعداد دوره های پرورش طبقه بندی شده و سپس در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می‌دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی مطابق با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه‌های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد می‌شود صنایع تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه‌های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Haji Rahimi, M., Fahimzadeh, M., Nemati, M. and Mashkoh, R. (2019). Analyzing the structure of cost and savings due to the scale of the broiler breeding industry (a case study of Kurdistan province). Journal of Agricultural Economics and Development, 3, 166-159. (In Farsi)
Hosseini, A., Aminizadeh, M., Rafiei, H., Riahi, A., Bastani, M. (2012). Planning the business model of Iranian dates; Application of commercial advantages and market structure theory. Agricultural Economics, 7, 2, 19-46. (In Farsi)
Hosseini, A., Aminizadeh, M., Rafiei, H., Riahi, A., Bastani, M. (2012). Planning the business model of Iranian dates; Application of commercial advantages and market structure theory. Agricultural Economics, 7, 2, 19-46. (In Farsi)
Iran Statistics Center. 1397 Statistics and information of the database of publications (http://www.amar.org.ir) (In Farsi)
Meshaikhi, S., Hajizadeh Fallah, M. (1390). Investigating the effective factors on the chicken meat market in Iran (using the auto-regression model). Economic Journal, 11(40), 131-154. (In Farsi)
Nilipour Tabatabai, A. and Ali Mohammadi, M. (1391). Development of EPQ model by applying preventive maintenance and repairs, defective products, shortage, and inventory in the manufacturing process. Production and Operations Management, 4, 1, 69-84. (In Farsi)
Ministry of Agricultural Jihad. Statistics for the years 1399 to 1400. (In Farsi)
Abbasi, R., Sedaghati, H. R., & Shafiei, S. (2022). Proposing an Economic Order Quantity (EOQ) model for imperfect quality growing goods with stochastic demand. Production and Operations Management, 13(1), 105-127. doi 10.22108/pom.2022.127914.1356
Bayındır, Z. P., Birbil, Ş. İ., & Frenk, J. B. G. (2006). A deterministic inventory/production model with general inventory cost rate function and piecewise linear concave production costs. European Journal of Operational Research, 179(1), 114-123.‏
Hadley, G., & Whitin, T. M. (1963). Analysis of inventory systems (No. 658.787 H3).
Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once? Factory, Mag. Manage. 10(135-136), 152.
Nobil, A. H., & Taleizadeh, A. A. (2019). A single machine EPQ inventory model for a multi-product imperfect production system with rework process and auction. International Journal of Advanced Logistics, 5(3-4), 141-152.
Nobil, A. H., Sedigh, A. H. A., & Cárdenas-Barrón, L. E. (2018). A generalized economic order quantity inventory model with shortage: a case study of a poultry farmer. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(3), 2653-2663.
Rezaei, J. (2014). The economic order quantity for growing items. International Journal of Production Economics, 155, 109-113.
Taft, E. W. (1918). The most economical production lot. Iron Age, 101(18), 1410-1412.
Zhang, Y., Li, L. Y., Tian, X. Q., & Feng, C. (2016, July). Inventory management research for growing items with carbon-constrained. In 2016 35th Chinese Control Conference (CCC) (pp. 9588-9593). IEEE.