تدوین راهکارهای توسعه بازاریابی الکترونیکی در بخش کشاورزی استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة گروه اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

10.22034/iaes.2024.2006402.2003

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه بازاریابی الکترونیکی در ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی، در مطالعة پیش­رو، استراتژی­های لازم جهت توسعة بازاریابی الکترونیک محصولات کشاورزی در شهرستان خر­م­آباد شناسایی و معرفی شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، و با استفاده از روش طوفان ذهنی، تمامی نقاط ضعف، قوت، تهدید، و فرصت‌ها در بازاریابی الکترونیکی بخش کشاورزی این شهرستان از 52 نفر از متخصصان فعال در بخش کشاورزی در سال 1400جمع­آوری شد. نتایج کلی حاصل از تحلیل ماتریس SWOT نشان می­دهد که استراتژی توسعة بازاریابی الکترونیک محصولات کشاورزی از نوع محافظه­کارانه است. از این­رو پیشنهاد می­شود که بانک کشاورزی، به عنوان بانک عامل برای حمایت از بخش کشاورزی، اعتباراتی مجزا و مشخص به منظور توسعه و حمایت از بازاریابی الکترونیک محصولات کشاورزی تخصیص دهد. همچنین، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعة ملی به منظور ارتقاء سطح بازاریابی الکترونیک محصولات کشاورزی از دیگر پیشنهادات کاربردی محسوب می­­شود. توصیه می­شود که سازمان­های مرتبط با تجارت الکترونیک و همچنین بخش خصوصی، ساز و کار سیستم­های بازاریابی الکترونیک محصولات کشاورزی را بازبینی و راهکارهای عملی و اجرایی نوین و مبتنی بر تکنولوژی­های به روز در جهت توسعة این نوع فعالیت بازاریابی را ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi-Zad, A., Varmaghani, M., & Kafcheh, P. (2017). Effectiveness of tourism industry from electronic marketing. Journal of Business Administration Research, 9(17), 197–224.
Alavion, S. J., Allahyari, M. S., Al-Rimawi, A. S., & Surujlal, J. (2016). Adoption of Agricultural E-Marketing: Application of the Theory of Planned Behavior. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 29(1), 1–15.
Alavion, S. J., Chizari, M., & Allahyari, M. S. (2014). Applying the theory of planned behavior in investigating consumers’ green purchase intention. Journal of Development Evolution Management, 4(2), 107–127.
Alavion, S. J., Menhaj, M. H., & Allahyari, M. S. (2012). Feasibility of Rice E-marketing in the Rasht City. Journal Of Agricultural Extension and Education Research, 5(1), 69–83.
Juswadi, J., Sumarna, P., & Mulyati, N. S. (2020). Digital Marketing Strategy of Indonesian Agricultural Products. Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019), 105–110.
Golshiri Isfahani, Zahra. and Saraei, Mohammad Hossein. (2010). Strategic planning of village environmental system with analysis (case study: Gandaman district, Borujen city). Rural Research, No. 4, pp. 73-98.
Khorami, S., Raheli, H., & Bayazidnejad, D. (2020). Identifying and categorizing factors affecting e-commerce boom for agricultural products with emphasis on agricultural sustainability. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 30(3), 253–266.
Naemi, A., Pezeshki-Rad, G., Chizari, M., & Hosseini, F. (2011). Challenges of Developing E-commerce Trades in Agricultural Sector: Perception of Jihad- E-Keshavarzi ministry Specialist. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 4(4), 29–41.
Nezamova, O., & Olentsova, J. (2021). The role of digital marketing in improving the efficiency of the product distribution system of agricultural enterprises in the Krasnoyarsk Region. E3S Web of Conferences, 247, 01027.
Pakravan-Charvadeh, M. R., Flora, C., & Khan, H. A. (2022). Simulating Potential Associated Socio-Economic Determinants with Sustainable Food Security (A Macro-Micro Spatial Quantitative Model). 10(July). https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.923705
Parsaeyan, A.(2000) . Strategic Management. Publications office of cultural research, first edition. Tehran, Iran, pp 210 (In Persian).
Zarei, R., Zamani, G. H., & Shirvanian, A. R. (2019). Educational Needs of Jahrom Citrus Producers towards Agricultural E-commerce: Application of Borich and Quadrant Models. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 15(1), 143–156.
Zia, A., & Alzahrani, M. (2022). Investigating the Effects of E-Marketing Factors for Agricultural Products on the Emergence of Sustainable Consumer Behaviour. Sustainability, 14(20), 13072.