طراحی الگوی پیش بینی قیمت برنج (رویکرد خودرگرسیون برداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 پژوهشگرموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

3 دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

10.22034/iaes.2023.2007156.2006

چکیده

با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست­گذاری صحیح جهت کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده‌ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین‌رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش‌بینی‌های قیمتی این محصول، حائز اهمیت است. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن‌ها بر قیمت برنج، ارائه پیش‌بینی­های برون­ نمونه­ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. تخمین دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده‌های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش‌بینی قیمت دو برنج فوق از نوآوری‌های مطالعه حاضر است. بر اساس تحلیل هم­انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، روابط بلندمدت و کوتاه­مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل‌های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- تخمین زده شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی‌دار هستند. در ادامه، مطابق نتایج توابع واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت برنج‌های خزر و تایلندی مؤثر بوده­اند. در نهایت، پیش‌بینی‌های برون نمونه­ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش­بینی، مدل­های تحقیق به خوبی توانسته‌اند پیش­بینی‌هایی از روند قیمتی برنج‌های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdi, H. (2012). The Effect of Government Infrastructure Investments on Economic Growth in Iran. Master thesis, University of Tabriz, Tabriz (In Farsi).
Ahsan, H., Iftikhar, Z., & Kemal, M. A. (2012). The determinants of food prices: A case study of Pakistan. The Lahore Journal of Economics, 17(1), 101-128.
Anggraeni, W, Mahananto, F, Sari, A. Q., Zaini, Z, Andri, K. B., & Somaryanto. (2019). Forecasting The Price of Indonesia’s Rice Using Hybrid Artificial Neural Network and Autoregressive Integrated Moving Average (Hybrid NNs- ARIMAX) with Exogenous Variables. Procedia Computer Science, 161, 677-686.
Azizi, J. (2005). Investigating the effects of liberation of the prices of chemical fertilizers inputs and poisons on production in Gilan province. Agricultural Economics and Development. 13(50), 95 (In Farsi).
Balié, J., & Valera, H. G. (2020). Domestic and international impacts of the rice trade policy reform in the Philippines. Food Policy, 92, 1-21.
Campbell, C. E. (1932). Factors affecting the price of rice, Technical Bulletin NO. 297.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2023). Economic Research and Policy Department, Economic Time Series Database, Time |Series of Unofficial Exchange Rates, Tehran (In Farsi). <https://www.cbi.ir>
Consumers and Producers Protection Organization. (2022). The Monthly Price Time Series of Various Oils, Ministry of Industry, Mine and Trade, Tehran (In Farsi).
Dorosh, P. A., & Malek, M. (2016). Rice Imports, Prices, and Challenges for Trade Policy. The Nigerian Rice Economy book, University of Pennsylvania Press.
Ekramol Islam, Mohammad, Chowdhury, Farzana. (2014). Factors Affecting the Prices of Rice in Bangladesh from the Perspective of Growers and Sellers. UITS Journal, 3(2), 65-77.
Fahimifard, S. M., Salarpour, M., & Sabouhi, M. (2010). Application of ANFIS in Comparison with ARIMA Model to Agricultural Products Retail Price Forecasting. Agricultural Economics, 4(2), 165-183 (In Farsi).
Fitrawaty, F., Hermawan, W., Yusuf, M., & Maipita, I. (2023). A simulation of increasing rice price toward the disparity of income distribution: An Evidence from Indonesia. Heliyon, 9(3).
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). FAO rice price update, <https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/fao-rice-price-update/en>.
Ghaderzadeh, H., Ganji, S., & Ahmadzadeh, Kh. (2019). Determine the Appropriate Model to Predict the Price of Agricultural Crops “A Case of wheat, Alfa Alfa and Potato crops”. Agricultural Economics Research, 11(43), 23-40 (In Farsi).
Haghighat, J., Akbar Mousavi, S. S. (2017). Applied Econometrics with JMulTi and EViews 9 softwares, nooreelm, Tehran (In Farsi).
Hermawan, W., Fitrawaty, F., & Maipita, I. (2017). Factors affecting the domestic price of rice in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 10(1), 155-171.
Institute for Trade Studies and Research. (2022). Export and import regulations 2022, Second edition, Commercial print and publications company, Tehran (In Farsi).
Kandil, M., & Aghdas Mirzaie, I. (2003). The Effects of Exchange Rate Fluctuations on Output and Prices: Evidence from Developing Countries. International Monetary Fund, working Paper.
Lamm Jr, R. M., & Westcott, P. C. (1981). The effects of changing input costs on food prices. American Journal of Agricultural Economics, 63(2), 187-196.
Mankiw, N. G. (2017). Aggregate demand and aggregate supply. Brief Principles of Macroeconomics (8 ed.). p. 456. ISBN 978-1337091985.
Menhaj, M. H,  &Kavoosi-Kalashami, M. (2022). Developing a hybrid forecasting system for agricultural commodity prices (case study: Thailand rice free on board price). Agribusiness Ciência Rural, 52(8), 1-11.
Mgale, Y., Timothy, S., & Dimoso, P. (2022). Measuring rice price volatility and its determinants in Tanzania: An implication for price stabilization policies, Theoretical Economics Letters, 12, 546-563.
Mirzaei, A., Ziaabadi, M., Zare Mehrjerdi, M. R., & Mahmoudi, S. (2013). Comparison Traditional Methods and Genetic Algorithm in Forecasting Price Fluctuations of Agricultural Selected Products. Journal of Agricultural Economics, 7(2), 1-18 (In Farsi).
Naím, M. (2008). The global food fight. Foreign Policy, (167), 96.
Nessabian, Sh., Ghashghaei, Sh. (2018). Forecasting Global Wheat Prices and Influences on Currency Reserve in Iran, Financial Economics, 11(41), 225-242 (In Farsi).
Rahman, Md. Shahinur. (2019). Factors Affecting Price Fluctuation of Rice and
Exploring the Rice Market in Barishal from the Consumer and Wholesaler Point of Views. Working paper. 
Salami, H., & Rezaei, S. (2010). Forecasting Meat Prices: An Inverse Demand Approach. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(3), 298-303 (In Farsi).
Seck, P. A., Tollens, E., Wopereis, M. C., Diagne, A., & Bamba, I. (2010). Rising trends and variability of rice prices: Threats and opportunities for sub-Saharan Africa. Food Policy, 35(5), 403-411.
Sharify, N., & Jafari-Taraj, M. (2016). The Effect of Increment in Tariffs for Imported Goods on Consumption and Production Price Indexes in Iran. The Journal of Economic Policy, 7(14), 59-76 (In Farsi).
Shojaeipour Monfared, S, & Akın, F. (2017). The Relationship Between Exchage Rates and Inflation: The Case of Iran. European Journal of Sustainable Development, 6(4), 329-340.
Statistical Centre of Iran. (2021). Household expenditure and income chapter, Tehran (In Farsi). <https://www.amar.org.ir>
Statistical Centre of Iran. (2022). Consumer Price Index-February 2023, Tehran (In Farsi). <https://www.amar.org.ir>
Tanko, M. (2015). Effects of Rice Importation on The Pricing of Domestic Rice in Northern Region of Ghana. Master Thesis of University for Development Studies, Ghana.
The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA). (2022). Import and Export, Import statistics (customs, country, tariff, month), Tehran (In Farsi) < https://www.irica.gov.ir>.
Valogo, M. K., Duodu, E., Yusif, H., Tawiah Baidoo, S. (2023). Effect of exchange rate on inflation in the inflation targeting framework: Is the threshold level relevant?. Research in Globalization, 6, 1-10.