بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

موضوع تغییرات ساختاری و شوک‌ها در سری‌های زمانی، مسئله‌ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری‌های زمانی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در سری‌های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری‌های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سهمیه‌‌بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه‌ها از عامل‌های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری‌های قیمت محصولات دامی بوده است.

کلیدواژه‌ها