تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه‌های رفع آلودگی و اثرگذاری‌های منفی زیست محیطی را در نظر نمی‌گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی معرفی می‌شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری شاخص‌هایی است که معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می‌آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه ‌های توزیعی و داده‌های دوره‌های زمانی در سال‌های 1357-1388 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می‌شود، به طوری که کشش متغیر تولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند‌مدت و کوتاه‌مدت به ترتیب برابر 082/0 و 044/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها