تعیین بهترین زمان جایگزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط عدم حتمیت، با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویای احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 کارشناس اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

کارایی و عملکرد ماشین‌های کشاورزی، از جمله کمباین، میزان کمی و کیفی کاری است که در هر ساعت کار یا هر هکتار برداشت محصول انجام می‌دهند. با افزایش عمر کمباین بازده اقتصادی و عملکرد آن کاهش خواهد یافت، به‌طوری‌که استفاده از آن صرفه اقتصادی نداشته و بایستی با کمباین جدیدی جایگزین شود. تصمیم‌گیری برای جایگزینی یک ماشین کشاورزی می‌تواند به دلیل کمینه کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیشتر، فناوری جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی آن باشد بنابراین موضوع جایگزینی به‌هنگام کمباین برای بالا بردن ضریب بهره‌وری استفاده از آن، یکی از هدف‌های مهم در مدیریت این ماشین کشاورزی است. بنابراین در این بررسی، سعی می‌شود بهترین زمان جایگزینی برای کمباین‌های برداشت در استان فارس تبیین و تعیین شود. برای تحقق این امر سعی شد تا عناصر تصادفی وارد تحلیل شده تا نشان دهد عدم حتمیت در مورد هزینه‌هایی که در آینده روی خواهد داد، بر تصمیم‌گیری در مورد جایگزینی اثر گذار است. بر این پایه، یک درختواره تصمیم برای هر سه سال از عمر کمباین ترسیم شد و در ادامه تجزیه و تحلیل هر درختواره‌ با استفاده از برنامه‌ریزی پویای احتمالی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین‌دار جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس می‌باشد، برای مصاحبه به منظور گرد‌آوری داده‌های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، گزینش شدند. بهترین زمان جایگزینی در شرایط عدم حتمیت در مورد هزینه‌های سال‌های آینده ، سال هفدهم از عمر کمباین به‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها