تحلیل مالی کشت صیفی‌های گلخانه‌ای در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 محقق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

تولید محصولات گلخانه‌ای در ایران در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد. در بین استان‌های کشور، استان‌تهران دارای رتبه ‌سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصولات گلخانه‌ای می‌باشد. لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه - فایده تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه‌ای در استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه‌های یاد شده را تعیین نماید. بدین منظور از تحلیل هزینه - فایده استفاده شد. داده‌های مورد نیاز این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه از شمار 70 تولیدکننده خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه‌ای در استان تهران که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با طبقه‌بندی گزینش شده بودند، گرد‌آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصولات گلخانه‌ای در استان تهران در سطح گلخانه‌های کمتر از 2500 مترمربع توجیه اقتصادی ندارد. ضمن این که، اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصولات در استان تهران بین 8 تا 10 هزار مترمربع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها