شناسایی عامل‌های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی‌ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکترای اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

در این بررسی تلاش شده است ضمن شناسایی عامل‌های مؤثر در ایجاد تمایز در بین دو گروه نانوایی‌های پر‌ضایعات و نانوایی‌های کم‌ضایعات، 250 نانوایی شهر مشهد در سال 1389 با به کارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی با پیش‌بینی طبقه نانوایی در یکی از دو گروه نانوایی قرار داده شوند. نتایج به دست آمده گویای آن است که از میان متغیرهای مؤثر بر ایجاد تمایز، وضعیت نانوایی، قیمت ضایعات نان، زمان تخمیر خمیر، میزان آرد مصرفی روزانه، کیفیت نان تولیدی، درصد گلوتن مرطوب، درصد رطوبت، کیفیت آرد مصرفی و هزینه تعمیرات بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانوایی‌های کم‌ضایعات و پر‌ضایعات دارند. پیش‌بینی گروه نانوایی‌ها بر پایه ضایعات آن‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای شناسایی اقدام‌های مؤثر بر کاهش ضایعات نان در مرحله تولید آن باشد. در این بررسی، مقایسه دقت طبقه‌بندی دو مدل الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن گویای دقت بالای پیش‌بینی طبقه نانوایی‌ها در دو گروه داده‌های آموزش و آزمون با به کارگیری الگوی شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل تمایزی می‌باشد. در نهایت بر پایه نتایج به‌دست آمده از مطالعه پیشنهادهای کاربردی و اجرایی چندی به منظور کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

کلیدواژه‌ها