ارزیابی روش‌های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش‌بینی نوسان‌های قیمت محصولات گزینش‌شده کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این ارزیابی، پیش‌بینی نوسان‌های قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی شامل گندم، جو، ذرت و برنج، با روش‌های معمول پیش‌بینی و الگوی ژنتیکی صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز همه‌ی محصولات از فروردین 1384 تا اسفند 1390 گردآوری شد. از داده‌های آبان‌ماه 1390 تا اسفند‌ماه 1390 برای بررسی دقت پیش‌بینی استفاده شد و همچنین پیش‌بینی برای فروردین‌ماه 1391 تا مهرماه 1391 صورت گرفت. به منظور مقایسه خطای پیش‌بینی روش‌های مختلف نیز، از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بهره‌گیری شد. نتایج بررسی نشان داد که در میان همه‌ روش‌های پیش‌بینی، روش الگوی ژنتیکی دارای خطای کمتری برای پیش‌بینی نوسان‌های قیمت همه‌ محصولات گزینش‌شده کشاورزی است و پس از آن نیز روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) مناسب می‌باشد. میزان معیار ریشه میانگین مربعات خطا با استفاده از روش الگوی ژنتیکی برای نوسان‌های قیمت گندم، جو، ذرت و برنج به ترتیب 35/80، 78/82، 23/376 و 92/923 می‌باشد که پیش‌بینی نوسان‌های قیمت گندم دارای کمترین میزان خطا (35/80) است. همچنین پیش‌بینی ماه‌های آینده نشان داد که نوسان‌های قیمت محصولات گزینش‌شده بسیار زیاد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها