ارزیابی فقر چند بعدی در عشایرکوچنده ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایل‌های عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر می‌باشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می‌شود. شاخص‌ فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) می‌باشد. داده‌های مورد نیاز این بررسی را نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 مرکز آمار ایران تشکیل می‌دهد. نتایج نشان داد که 42 درصد ایل‌ها در دست‌کم 30 درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها 46 درصد می‌باشد. همچنین، محرومیت ایل‌ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده است. از سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر به ویژه دختران و زنان، بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارد که در هدف‌های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها