ارزیابی اقتصادی تبدیل روش آبیاری غرقابی به آبیاری قطره ای در باغات سیب: مطالعه موردی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدرس مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صبا ارومیه

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 عضو هیئت علمی اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی