حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این بررسی، ارزیابی حساسیت و پاسخ عرضه به تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی برای محصولات گندم، ذرت، و برنج با توجه به اهمیت آنها، با استفاده از داده‌های ترکیبی برای دوره زمانی1389-1376 می‌باشد. نتایج گویای این است که حساسیت عرضه محصول ذرت نسبت به تغییر قیمت در کشورهای آسیایی53/0،  برنج12/0 و گندم 02/0 می‌باشد. از آن‌جا که با افزایش  یک درصد قیمت محصولات برنج، گندم و ذرت در کشورهای آسیایی، عرضه این محصولات به میزان کمتری افزایش می‌بابد، بنابراین پیشنهاد سیاستی این بررسی این است که سیاست‌های قیمتی خاصی برای حمایت  و افزایش عرضه دانه‌های غذایی در کشورهای در حال توسعه تدوین و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها