دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-127 
تعیین کننده‌های امنیت غذایی خانوارهای روستایی

صفحه 85-107

اعظم اصغریان دستنایی؛ عزت اله کرمی؛ مرضیه کشاورز