بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی بهره‌برداران محصولات زراعی و باغی بررسی موردی: شهرستان‌های ساری و قائم‌شهر استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه‌ی محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان، می‌تواند زمینه‌ی بهبود فرآیندهای سیاست‌گذاری مناسب در این بخش را فراهم آورد. در این تحقیق، متغیرهایی مانند بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، شمار افراد خانواده، کل سطح زیر کشت (هکتار)، آسیب و زیان‌دیدگی، حضور در کلاس‌‌های ترویجی، تجربه کار کشاورزی (سال)، سطح تحصیلات، سن، درآمد کشاورزان و میزان آگاهی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی به عنوان متغیرهای پایه در پذیرش یا نبود پذیرش بیمه محصولات مرکبات و شلتوک در شهرستان‌های ساری و قائم‌شهر در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی لاجیت، نشان از تأثیرگذاری مستقیم و معنی‌دار متغیرهای شمار افراد خانواده بهره‌بردار، تحصیلات و درآمد‌ بهره‌بردار و نیز تأثیر معنی‌دار معکوس سطح زیر کشت بر پذیرش بیمه بهره‌برداران مرکبات بوده است. همچنین متغیرهای سن کشاورز، استفاده از تسهیلات بانکی و درآمد بهره‌برداران شلتوک تأثیر مستقیم معنی دار بر پذیرش بیمه محصول و شمار افراد خانواده، تأثیر منفی بر پذیرش بیمه محصول این محصول دارد.

کلیدواژه‌ها