پیش‌بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

4 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می‌باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرد. از این‌رو  هدف اولیه این مطالعه پیش‌بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMA و ARCH برای پیش‌بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش‌بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1) در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1) در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می‌باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می‌تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی ‌باشد.

کلیدواژه‌ها