بررسی کارآیی و اندازه‌ی بهینه‌ی نهاده‌ها در تولید برنج؛ مطالعه‌ی موردی: شالی‌کاران بخش کامفیروز استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل‌کرد آن‌ها، بی نیاز به هزینه‌ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه‌ی بهینه‌ی نهاده‌های تولید برنج، با تاکید بر نهاده‌ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده‌ها بود و آمار و داده‌ها از راه تکمیل 211 پرسش‌نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی‌های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی‌کاران منطقه‌ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش‌ترین اندازه‌ی استفاده‌ی ناکارآ از نهاده‌ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده‌ است. مصرف بهینه‌ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر‌مکعب در هکتار بود.

کلیدواژه‌ها