دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-240 
بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 121-143

کاظم فرهمند؛ محمود دانشور کاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ وحید قاسمی؛ عباس همتی کاخکی